fbpx Внедряване на Система за управление на качеството- ези или тура? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Внедряване на Система за управление на качеството- ези или тура?

Внедряване на Система за управление на качеството- ези или тура?

"Прайм Технолоджис" работи в две основни направления :
- консултантски услуги за изграждане на системи по качеството според изискванията на ISO 9001:2000 и AQAP;
- цялостни решения в областта на информационните технологии, в партньорство с HP, Fujitsu Siemens Computers, Microsoft, 3Com, Cisco, EPSON, OKI, Konica, Toshiba.
За контакти:
тел.:/факс: 02/958 10 66, 958 14 64, e-mail: office@prime-tech.bg

С предстоящото присъединяване на България към ЕС, изискванията на законодателството и повишаване изискванията на обществото по отношение на качеството се наложи управлението на качеството да се разглежда като един от най-важните инструменти за налагане на пазара.
Семейството стандарти ISO 9000 са световно признат модел за управление на качеството в организациите. Изискванията на ISO 9000 се основават на четирите принципа на цикъла на Едуард Деминг: Plan-Do-Check-Act (Планиране - Изпълнение - Проверка - Дейст-вие). Или с други думи: "Казваме какво ще направим, изпълняваме го, после проверяваме дали сме го направили добре. Документираме всичко, за да можем да контролираме системата по-добре и да видим дали не може да се работи още по-добре". ISO 9001:2000 представ-лява международен консенсус по добрите управленски практики и правила, регламентиращи всички процеси, протичащи в организацията. Целта е да се обхванат дейностите, гарантиращи предоставянето на качествен продукт/услуга и постигане на удовлетворението на клиентите.


Етапи при разработване, внедряване и сертифициране на СУК
Решение на ръководството на организацията за изграждане на СУК.
Избор на консултант или вземане на решение за самостоятелно разработване на СУК.
Избор на сертифицираща организация.
Анализ на състоянието в организацията.
Анализ на процесите и взаимовръзките в организацията.
Обучение.
Разработване и внедряване на СУК.
Вътрешен одит.
Сертификационен одит.
Поддържане на системата с активното участие на ръководството и персонала.

Ползи от изграждане на Система за управление на качеството (СУК)
Увеличаване възможностите за просперитет на организацията.
По-добро управление на организацията.
По-ефективно и ефикасно управление на процесите и ресурсите.
По-добри крайни резултати, включително и финансови.
Увеличаване на възможността за достъп до европейските пазари.
Увеличаване доверието на клиентите.
По-добро управление на човешките ресурси.
По-добро управление на доставчиците.
По-добро управление на документацията в организацията.
Възможност за участие в търговете за възлагане на обществени поръчки.
Възможност за анализ на пазарното представяне на организацията.

Основни елементи на СУК, базирана на ISO 9001:2000
Политика, насочена към удовлетворяване изискванията на клиента, и цели, насочени към изпълнение на тази политика.
Анализ на всички аспекти на дейността на организацията, които имат отношение към качеството.
Отговорност на ръководството.
Определяне на процесите (последователност и връзки).
Процеси на комуникация с клиентите.
Вътрешна комуникация.
Разпределяне отговорностите и пълномощията на персонала.
Обучение.
Планиране.
Следпродажбена поддръжка.
Непрекъснато наблюдение, измерване и подобряване на продуктите, процесите и системата.
Одитиране.
Документиране на СУК, с цел осигуряване на прозрачност на политиката, целите и отговорностите, проследимост на информацията за разрешаване на проблемите и начини за подобрение.


Предимства на ISO 9001:2000 За собствениците:
По-висока възвръщаемост на инвестициите.
По-добри оперативни резултати.
По-голям пазарен дял.
По-високи печалби.
За служителите:
По-добри условия на труд.
Повишено удовлетворение от работата.
По-добра мотивация.
Възможност за развитие и повишаване на квалификацията.
Ясни задължения и отговорности.
За клиентите:
Получават продукти/услуги в съответствие с техните изисквания.

Недостатъци на ISO 9001:2000
Високи разходи за получаване и поддържане на сертификата.
Процес, който отнема много време (за изграждане на СУК и сертифициране).
Трудности при внедряването.
Съпротива от страна на служителите.
Повече документация.


Заблуди относно ISO 9000
Сертификатите се издават или се контролират от ISO (Международна организация по стандартизация) - невярно. Сертификатите се издават от независими сертифициращи организации.
Сертификатите са задължителни - невярно. Системата за управление на качеството може да се внедри само с цел повишаване на ефективността и качеството, без да бъде сертифицирана.
Само фирмите могат да се сертифицират - невярно. Ведомствата, общинските структури и фирмите, независимо от техния предмет на дейност, могат да разработят, внедрят СУК и се сертифицират по ISO 9001:2000.
Системата за управление на качеството включва финансово-счетоводната документация на организацията - невярно. Финансовата и счетоводната дейност не са обект на сертифициращ или контролен одит.

Цени
Цените за консултация и сертифициране на организациите се определят според:
- броя на служителите;
- броя и местоположението на работните площадки (брой офиси, клонове, поделения, цехове);
- това дали персоналът работи на смени;
- според сложността на процесите в организацията и спецификата на дейността.