Все още изоставащите доходи водят до стагнация на търсенето

Според макроикономическия анализ на Райфайзенбанк, през януари-март 2011 г. печалбите на фирмите и доходите на самонаетите лица са нараснали номинално със 17% на годишна база. Същевременно, общият размер на изплатените компенсации на наетите лица се увеличи с относително слаб темп (2.8% спрямо година по-рано). Отчитайки инфлацията, покупателната способност на заплатите е намаляла на годишна база, което оказва задържащо влияние върху динамиката на потреблението.
Месечният темп на инфлация се забави до 0% през май, след като храните поевтиняха за пръв път за последните 11 месеца. Сезонното успокояване на ценовата динамика се усеща все по-отчетливо, предстои да се види обаче ефектът от повишаването на някои администрирани цени от страна на ДКЕВР. Производителността на труда нарасна с 5.2% на годишна база през януари-март, като това е четвъртото поредно тримесечие с висок растеж на показателя. Нейната динамика е задвижвана от спада на заетостта, от една страна, и от повишаването на ефективността на производството, от друга. През май 2011 г. кредитът за нефинансовите предприятия нарасна с 53 млн. лв., а този за домакинствата – с 22 млн. лв. Като цяло кредитната дейност е пряко отражение на характера на икономическото възстановяване в страната.

Facebook comments