fbpx Задлъжнялостта на бизнеса надхвърля два пъти БВП | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Задлъжнялостта на бизнеса надхвърля два пъти БВП

Тенденцията на увеличение на задълженията на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката продължава. В края на 2011 г. те надхвърлиха 163 млрд.лв. В сравнение с 2005 г. са по-големи с над 96 млрд. лева или 2,5 пъти. Спрямо 2010 г. прирастът е над 5 млрд. лева, което е 3,3 %. Това показват данните от най-новото проучване на БСК за фирмената задлъжнялост.
През 2005 г. на 1 лев БВП е имало 1.58 лв. задължения, през 2009 г. – 2,39 (51% повече спрямо 2005 г.), а през 2011 г. съотношението спада до 2.27 лв., което е с около 5% спрямо 2009 г. След началото на икономическата криза през 2009 г. се обръща тенденцията по отношение темповете на растеж на задълженията, които започват да намаляват. Причините за това явление се коренят основно в намаляването на инвестиционната активност, респективно – намаляват дългосрочните кредити.

По-голямата част от предприятията в нефинансовия сектор на икономиката са счетоводно декапитализирани. Задълженията на всички предприятия към края на 2011 г. са над 70 % по-големи от собствения им капитал. Особено тревожно е положението в предприятията, пласирани на фондовата борса. Сериозното обезценяване на акциите на тези предприятия през 2008 и 2009 г. допълнително оказва негативно въздействие върху техния рейтинг и потенциал за развитие. Приходите от продажби продължават да растат по-бавно в сравнение със задълженията на предприятията. През 2005 г. те бяха с 11 % по-малко от задълженията на предприятията. През 2011 г., обаче, задълженията са повече с около 70 %. Спрямо 2010 г. отрицателният прираст е около 6 %.

Това показва, че и през следващите години производствената активност на предприятията няма да осигурява достатъчно средства за изплащане на задълженията. Съществува опасност от възпроизвеждане на тези задължения в следващите години при слаб растеж на икономиката. Основният проблем е дали дълговете ще блокират дългосрочно растежа или растежът ще намали риска от свръхзадлъжнялост.

Инвестиционните разходи през периода 2005-2008 г. нараснаха 2,2 пъти., а от 2009 г. започнаха да намаляват. През 2011 г., макар и слабо, отново нараства инвестиционната активност, но спрямо 2008 г. инвестициите са по-малко с около 40%.
Остава затруднен достъпът до банково кредитиране, вследствие на несигурната икономическа среда. Средните нива на лихвените проценти по новоотпуснатите кредити отбелязаха незначителен спад до 9,8% при 10,7% година по-рано. Допълнително към тази цена следва да се добавят около 3% за разходи за гаранции, застраховки, такси за разглеждане и обслужване и други.