fbpx Започват търгове за продажба на земеделски земи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Започват търгове за продажба на земеделски земи

Открита процедура за провеждане на национални търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове на територията на цялата страна, с изключение на областите Габрово и София-град.
Заповедта на земеделския министър ще бъде публикувана в местен вестник в областта, на територията на която са разположени имотите, както и в електронен вид на сайтовете на областните дирекции. Заявленията за участие в търга се подават в съответните Областни дирекции „Земеделие” по местонахождение на имотите, в срок от 30 календарни дни от датата на последната публикация на заповедта в местен вестник.
Информация за земите от държавния поземлен фонд, както и за реда и условията за участие на кандидатите, се предоставя от съответните общински служби по земеделие и Областни дирекции „Земеделие”. Процедурата е в изпълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.