fbpx Здравеопазването е в състояние на стабилизирана криза и системен хаос | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Здравеопазването е в състояние на стабилизирана криза и системен хаос

Здравеопазването е в състояние на стабилизирана криза и системен хаос

Разходите на домакинствата за здраве надвишават 70% заради високите цени на лекарства и медицински изделия, изчисляват икономистите от БАН.
Съотношението между публични и частни разходи за здравеопазване в БВП се променят в посока непрекъснато увеличаване на процента на разходите на частния сектор за сметка на публичните, подчерта проф. Салчев. Прогнозата е тази тенденция да се запази и през следващите години, като делът на частните разходи за здраве достигне 48-49% от общите разходи за здраве, т.е. рисковете ще се покриват все повече от страна на домакинствата.

Един от основните изводи на икономистите на БАН е, че ниските доходи на хората поставят сериозни проблеми пред достъпа им до здравни услуги, а нерегламентираните плащания, които варират между 450 хил. и 1.4 млрд. лева, увеличават допълнително социалното бреме за населението. Независимо, че дейностите по профилактика и промоция на здравето на населението са отговорност на държавата и по-конкретно на Министерството на здравеопазването, данните показват постоянна тенденция към намаляване на финансовите средства, насочени към политика на промоция и профилактика на заболяванията, като от 7.67% дял от общите разходи през 2010 г., те ще достигнат до 4.62% през 2014 г.

Лекарствата и медицинските изделия представляват около 35% от текущите разходи за здраве в България, като 70 на сто от тях се осигуряват от МЗ и НЗОК, а останалите са за сметка на гражданите. Тъй като цените на лекарства и медицински изделия са доста високи, в действителност директните плащания от джоба на пациента са над 70% от разходите за здравеопазване на домакинствата.

Доболничната медицинска помощ също не осигурява нужните по количество и качество медицински услуги. Налице са регионални диспропорции, които пораждат неравенства в достъпа до медицинска помощ, сочи анализът на икономистите на БАН. Според него осигуреността с лекари по области варира от 25.6 до 50.2 на 10 000 души, като близо половината от тях са във възрастовата група от 46 до 60 г. Същата е тенденцията при специалистите по здравни грижи, където близо 15% от тях са над 60-годишна възраст.