fbpx Здравословни и безопасни условия на труд | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Здравословни и безопасни условия на труд

Предотвратяването на професионалния риск и промяна в законодателството на страната в сферата на безопасност и здраве при работа, е важно условия за интегрирането на България в Европейския съюз.
Промените в областта на безопасността и здравето при работа започна с приемане на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и транспониране на почти всички значими директиви на ЕС. Тя продължи и с приемането от Министерския съвет през февруари 1996 г. на основни насоки в политиката на държавата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Реформата постави като главна цел създаване на съвременна нормативна уредба, базираща се на принципите, нормите и практиката на ЕС.
Досега България е транспонирала голяма част от европейското трудово законодателство в областта "Безопасност и здраве
при работа".
Принципи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са:

 • максимални изисквания за безопасност на продуктите на пазара;
 • минимални изисквания за безопасност и здраве на работните места и работното оборудване;
 • оценка на риска и защита от професионалните рискове;
 • профилактична помощ от служби по трудова медицина;
 • достъп на всички работници и служители до такива служби;
 • пълна отговорност на работодателя за съз-даване на безопасни и здравословни условия на труд ;
 • задължително осигуряване на работниците и служителите срещу трудова злополука и професионално заболяване.


Политиката на ЕС задължава държавите-членки да обръщат особено внимание на насърчаването на подобрения, отнасящи се до условията на труд, здравето и безопасността на работещите. Целта, която си поставя България, е постепенно сближаване на условията в тази област с тези в страните-членки на ЕС. За прилагането им се разработват и приемат минимални изисквания. Те се осъществяват постепенно, в съответствие с условията и нивото на техниката и технологиите.

Основни изводи на Европейската комисия

 • реализирането на тези норми се извършва твърде бавно;
 • няма напредък по отношение компенсациите на вредните условия на труд;
 • практическото прилагане на законовите изисквания продължава да бъде на ниско равнище.

Необходимо е да се обхване цялостно приложното поле на директивите за здравословни и безопасни условия на труд.
Особено внимание трябва се отдели на тези за употреба на вредни вещества и защитата срещу тях, включително химични, биологични и канцерогенни материали. Налага се развитие на административните възможности за включване на въпросите за здравословни и безопасни условия на труд във вътрешните правилници особено в създаването на съвременни системи за управление на дейността по безопасност и здраве от европейски тип.

 

Европейско законодателство, приложено в националната нормативна уредба

То включва пълното транспониране на следните директиви:
 • за въвеждане на мерки за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето на работещите при работа;
 • за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работното място;
 • за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на производственото оборудване;
 • за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работниците при употреба на лични предпазни средства;
 • за минимални изисквания за безопасност и здраве при ръчно пренасяне на товари и свързани с него рискове;
 • за минималните изисквания за безопасност и здраве при работа с видео дисплей;
 • за защита на работниците от рискове в резултат на въздействието на биологични агенти в трудовата заетост;
 • за минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве в трудовата дейност;
 • за защита на работещите от въздействието на канцерогени и мутагени;
 • за защита на работниците от биологични агенти;
 • временни и подвижни строителни площадки;
 • за химически агенти;
 • за експлозивна среда;
 • за работа на височина;
 • за защита срещу вредното въздействие
  от рисковете от вибрации;
 • за защита на въздействието на шум;
 • за защита на работниците от риск от азбест;
 • за минималните изисквания в отрасъл "добив на минерали" и в мините.


На основание договора на ЕИО се разработиха и одобриха определени минимални изисквания по отношение на работната среда.
Философията на чл. 118а от Договора за ЕИО е да гарантира по-добро ниво на безопасността и здравето на работещите. Това е заради приемането на по-високи изисквания на международноправните норми.
Важно е да се постави акцент върху създаването на условия за по-добро практическо прилагане на законодателството. Системата за оценяване на професионалния риск трябва да се приложи изцяло като изходна база за планиране и управление на дейността за осигуряване на безопасност и здраве при работа. На базата на транспонираните европейски директиви, пред България предстои мащабна и

конкретна работа за актуализиране и преработка на стандартите, правилата и правилниците

по безопасност на труда. Това се отнася и до развитието им като практически инструментариум за реализиране на система за оценка и контрол върху професионални рискове.
Изпълнението на приетите ангажименти за хармонизиране на националното законодателство с правото на Европейския съюз постави пред управлението на дейността в национален, регионален мащаб и на фирмено ниво множество от финансови, времеви и други проблеми. За да бъдат успешно управлявани и решавани, те са вече прогнозирани, идентифицирани, анализирани и оценени.
Прилагането на новите норми и изисквания, въведени в българското трудово законодателство след транспонирането на европейските директиви, е от голяма полза за бизнеса и обществото като цяло. Тя се изразява в намаляване на трудовия травматизъм и професионална заболеваемост,

намаляване степента на риска и осигуряване на пряка защита на здравето на служителя

повишаване на производителността на труда и качеството на продукцията. Подобрява се общото благосъстояние при работа и се увеличава удовлетвореността от труда. Намаляват се социално-осигурителните задължения, настъпва рязка положителна промяна в технологичното оборудване. Преди всичко ползата е в създаване на една нова култура на труда на работното място.