Земеделците трябва да докажат, че имат опит

До края на ноември земеделските стопаните трябва да докажат, че са преминали обучение или имат нужния опит по агроекология. В противен случай може да се наложи да възстановят в пълен размер получените до момента субсидии от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ). Срокът се отнася за бенефициентите, одобрени за първи път за подпомагане по Мярка 214 „Агроекологични плащания” през 2010 г., както и за стопаните, които са прекратили агроекологичните си ангажименти в предходни години и са одобрени отново през 2010 г. Фермерите представят диплома за издържан изпит по агроекология или удостоверение за преминат курс, издаден от обучаваща институция. Наличието на опит се доказва с уведомително писмо за извършени плащания по Мярка 1.3 „Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда” по програма САПАРД. Фермерите, които прилагат подмярката „Биологично земеделие”, могат да докажат опита си и със сертификат за съответствие на техните растителни или пчелни продукти с правилата за биологично производство. Сертификатът трябва да бъде издаден от контролиращо лице, одобрено от министъра на земеделието и храните. Документите се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по мястото на кандидатстване.

Facebook comments