Земеделските производители могат да ползват кредит до 100 % от субсидията на еврофондовете

Г-жо Кошинска, каква е степента на финансирането, от която могат да се възползват земеделските производители, ако предпочетат ПИБ?
- Първа инвестиционна банка предлага възможност на земеделските производители да ползват кредит в размер до 100 % от очакваната от еврофондовете субсидия за финансиране на текущи оборотни разходи. При намерение на земеделските производители за закупуване на селскостопанска техника или закупуване на земя могат да получат от ПИБ целево инвестиционно кредитиране.

Какви са условията на ПИБ за получаване на кредит от земеделски производители, одобрени за субсидия от Еврофондовете?
- Процедурата по покриване на условията е максимално опростена с цел улесняване на земеделските производители. Те трябва да представят минимален набор от документи за кредитиране, както и задължително копие от заявлението, което подават в общинските земеделски служби. с посочена в него разплащателна сметка в ПИБ.
В случай, че фермерите вече са подали заявленията си в Общинската земеделска служба с посочена разплащателна сметка в друга банка, биха могли да открият сметка при нас и да регистрират промяна във вече подаденото заявление.

Какви преимущества биха получили селскостопанските производители при кредитиране от ПИБ?
- Фермерите могат авансово да ползват полагащата им се субсидия, при откриване на разплащателната сметка в банката, която посочват в заявлението за единно плащане на площ. Освен банково кредитиране при облекчена процедура, разплащателната сметка на фермерите в ПИБ ще се олихвява с преференциална лихва от 3 % и
е без такси за откриване и поддържане до края на годината. Всеки земеделски производител получава безплатно и дебитна карта с чип при предоставяне на кредит от Първа инвестиционна банка. Допълнително предоставяме и кредитна карта
с предварително одобрен лимит.

По какъв начин се обезпечава финансирането на клиентите ви?
- Средствата от бъдещата субсидия служат за обезпечение по кредита. Когато се налага осигуряването на по-голям кредит, например за целево финансиране на инвестиции, се договоря друго приемливо за Банката обезпечение.

Има ли ограничения за това как да бъдат усвоени отпуснатите средства?
- Парите, отпуснати за кредитиране на земеделските производители, са предназначени да се използват за обработка на земите, които притежават или ползват под аренда.

За колко време трябва да се възстанови кредитът, отпуснат от ПИБ?
- Програмата е разчетена, така че в срок до една година от предоставянето му, кредитът да се погаси с постъпилите средства от субсидиите.

 

Facebook comments