fbpx предимства | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Потребителите се интересуват повече от новите възможности за мобилни разплащания, отколкото от сигурността им. Като цяло разговорите с позитивен тон относно мобилните плащания продължават да нарастват. През 2014 г.
 Инвестиционните предимства на България бяха представени пред представители на азиатския бизнес в рамките на серия бизнес събития в Сеул, Токио и Хонг Конг.
Днес БТПП отбелязва 116 години от създаването и 60 години от възстановяването на Арбитражния съд при палатата. „От 2002-ра година въведохме компютърна възможност за дистанционен достъп и работа за страните и експертите по всяко конкретно дело, заведено в АС при БТПП.
От първи май в МИЕТ е създаден единен орган за управление на средствата по ОП „Конкурентоспособност“- Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“.
(продьлжение от бр. 15) Представеният в Част I ситуационен анализ на предприятието представлява подготвителен етап за прилагането на метода на Майкъл Портър за идентифициране и реализация на конкурентните предимства. Съгласно неговата концепция конкурентните предимства (КП) на стопанските единици са в тясна връзка и зависимост от детерминантите на националното предимство, които поотделно и като система очертават контекста, в който националните фирми се раждат и конкурират. Тези детерминанти биват: