нотариус Цветелина Гечева

21 Април 2015

Нотариална покана – действия и практики

Нотариалната покана (НП) е писмено едностранно волеизявление на едно дееспособно лице, отправено до друго лице, и е заверено и връчено от нотариус, без значение дали между лицето, което го отправя и адресата съществува някакво правоотношение. Чрез представянето и връчването на нотариална покана се...