fbpx Нотариална покана – действия и практики | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нотариална покана – действия и практики

Нотариалната покана (НП) е писмено едностранно волеизявление на едно дееспособно лице, отправено до друго лице, и е заверено и връчено от нотариус, без значение дали между лицето, което го отправя и адресата съществува някакво правоотношение. Чрез представянето и връчването на нотариална покана се осигурява едно доказателствено средство в полза на този, който я е отправил при евентуален спор, решаван пред съд или по друг начин. НП има широко приложение в практиката: чрез нея кредиторът по едно облигационно правоотношение може да даде на длъжника подходящ срок за изпълнение при едно безсрочно задължение; чрез НП изправната страна по един двустранен договор може да предизвести другата, че с изтичането на определен срок ще счита договора за развален; с такава покана може да се уведоми едно лице, че се прекратява дадената му представителна власт, както и да се отправят всякакви уведомления, за които законът изисква писмена форма.

Начало на производство

Както всяко нотариално производство, и производството по връчване на НП започва с молба до нотариуса, като в случая не се изисква писмена форма. Поканата може да бъде отправена от всяко физическо или юридическо лице, както и от пълномощник, стига той да е изрично упълномощен. Поканата се връчва от нотариус с район на действие, съвпадащ с адреса или седалището на адресата.

Необходими документи и ход на производството, връчване на НП

Съгласно чл. 592, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) нотариалната покана следва да бъде изготвена в 3 или повече (в зависимост от броя на адресатите) еднообразни екземпляра, а ако поканата се отправя от пълномощник, се представя и неговото пълномощно.

Важно е да се отбележи, че при представяне на НП, нотариусът не извършва удостоверяване на съдържанието или подписа на лицето, което я отправя, а само се удостоверява фактът на представяне на поканата. Нотариусът обаче е длъжен да извърши проверка относно законосъобразността и поради изричното правило на чл. 574 от ГПК. Според него не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия. Приносител на НП може да бъде всяко дееспособно лице, независимо дали има представителна власт или се намира в правоотношение с изпращащото поканата лице или адресата.

Представянето на поканата се описва подробно от нотариуса върху всеки един от екземплярите, а относно връчването й Законът за нотариусите и нотариалната дейност препраща към правилата за връчване съобщения и призовки, посочени в чл. 37-58 от ГПК. Въпреки че чл. 45 от ГПК говори за „лично” връчване на съобщението на адресата, трябва да се има предвид, че е допустимо съобщението да бъде връчено и на друго лице - това може да е всеки пълнолетен от домашните на адресата или който живее на адреса.

В случай, че връчителят не намери адресата или друго лице, което да получи поканата на посочения адрес, е длъжен да залепи уведомление на вратата или на пощенската кутия. От този момент започва да тече двуседмичен срок, в който адресатът трябва да се яви на указаното място, което в случая е нотариалната кантора на нотариуса, чрез който се връчва поканата, за да получи препис от нея. Ако не се яви в указания двуседмичен срок, поканата се счита за надлежно връчена съгласно чл. 47, ал. 5 от ГПК.