Обучават по иновативна система за преподаване на математика

От 2010 г. у нас 25 преподаватели работят по иновативната система за преподаване на математика Jump Math. Институтът за прогресивно образование публикува годишния доклад за изминалата 2011/2012 учебна година според който са постигнати сериозни резултати в обучението на децата. Всички те учат с желание и ентусиазъм. Придобиват увереност в собствените си сили и работят концентрирано и последователно. Придобиват нагласи и умения за аналитично, критично, конструктивно и творческо мислене за решаване на проблеми. Проявяват изследователски подход и активно отношение към живота. Придобиват нагласи и умения за работа в екип, взаимно уважение и взаимопомощ. Проявяват групова интелигентност. Децата със затруднения (СОП и в неравностойно положение) се интегрират същински в класа и участват активно в учебния процес. Напредналите деца развиват своите знания и умения допълнително и помагат на другите. Значително повишават успеха си по математика съгласно държавните образователни изисквания и придобиват допълнителни знания и умения. Повишават успеха си и по другите предмети.
През лятото на 2012 г. над 300 учители са преминали специализиран курс на обучение.
Oколо 150 учители с 2800 деца започват да работят по Jump Math от м. септември 2012 г. в цялата страна. Включени са паралелки от предучилищна група до 5-ти клас.

Facebook comments