fbpx Европейски програми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Европейски програми

Българската търговско-промишлена палата проведе експресно проучване в периода 15-19 февруари 2021г. относно оценка на икономическите мерки, предприети от правителството за справяне с негативните последици от пандемията от COVID-19.
Предоставянето на средства по европрограмите е начин за финансиране с основ¬на цел развитие на икономиката ни и стимулиране на грамотно управлявани дей¬ности и фирми.
Тази година ще бъдат отворени 15 процедури по ОП Конкурентоспособност” на стойност на финансирането повече от 460 млн. евро. Още до края на първото тримесечие ще започне процедура за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги от стартиращи предприятия. По нея фирмите ще могат да кандидатстват за финансиране от 50 хил. до 1 млн. лева. Предвиденият общ финансов ресурс по тази процедура е близо 20 млн лв. Микро и малките предприятия ще могат да получат безвъзмездно до 70% от стойността на допустимите разходи по проекта, а средните до 60%.
Общопризнато е значението на малките и средни предприятия за конкурентоспособността на икономиката на ЕС, за нейния потенциал за развитие, иновации и създаване на нови работни места. Това е оценка за възможностите на едно предприятие да постига висока производителност чрез иновативен подход към човешките ресурси, капитала и физическите активи. По-високата конкурентоспособност означава по-висок икономически растеж и справяне с конкурентния натиск.
Предприсъединителната помощ за България се предоставя чрез три основни инструмента: програмите ФАР, ИСПА и САПАРД. Съгласно споразумението си с ЕС от 2004 г. България ще получи 240 млн. евро над обявеното финансиране от бюджета на ЕС за първите три години от членството си - 2007, 2008 и 2009 г.
JOBS с мрежата си от 40 бизнес центъра и инкубатора подкрепя стартирането и развитието на малкия бизнес в страната. Проектът стартира преди 5 години като съвместна инициатива на Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на Програмата на ООН за развитие (ПРООН). Бизнес центровете на проекта са обединени в асоциация “Национална мрежа за бизнес развитие” (НМБР), която изпълнява инициативи в подкрепа на бизнеса в различни области.
Европейските програми помагат за развитието на МСП. Заедно с това фирмите се научават да работят според изискванията за присъединяване към ЕС. Повечето от проектите на Министерството на икономиката са насочени към инвестициите за бизнеса.
Една от най-честите пречки пред българските предприемачи, които кандидатстват по европейски програми остава правилното попълване на формулярите по програмите. Непълните проекти, които се представят пред комисиите са “препъни-камъка” на кандидата. С този материал ще ви представим основните точки, по които се изработва проект. Трябва да знаете, че освен тези изисквания, всяка програма има и специфична насоченост, на която трябва също да се обърне внимание. Все повече хора прибягват и до услугите на специализирани консултанти в областта.
Общностните програми функционират в рамките на Европейския съюз и в тях участват държавите-членки на ЕС. Тези програми се отварят за участие на страните-кандидатки. Отварянето на такава програма означава, че ЕС дава достъп до нея, а страната-кандидатка решава конкретно в кои програми да участва. Тези програми се осъществяват в различни сфери: образование, наука, култура, администрация и т. н.
Дали българският пазар ще бъде част от единния европейски пазар? Дали българският бизнес ще бъде част от единния европейски бизнес? Отговорът на тези два въпроса, безспорно, е: “ДА”. Далеч по-неясно е кога ще стане това. Практиката показва, че интеграцията е значително по-бърза и ефективна, когато става дума за пазари. Все пак това е въпрос на административни регулатори и естествени икономически сили. Бизнесът, от своя страна, е свързан с редица социални, политически, географски, исторически, дори психологически фактори, които въздействат върху неговата същност.