fbpx имотен регистър | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

имотен регистър

Създадена е възможност в кадастралната карта да бъдат отразявани зоните на ограничения върху поземлените имоти, които произтичат от сервитут, от нормативен или административен акт, както и съоръженията на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти. Прецизира се и се улеснява редъ