fbpx Промени в Закона за кадастъра и имотния регистър | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Промени в Закона за кадастъра и имотния регистър

Създадена е възможност в кадастралната карта да бъдат отразявани зоните на ограничения върху поземлените имоти, които произтичат от сервитут, от нормативен или административен акт, както и съоръженията на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти.

Прецизира се и се улеснява редът за поддържане в актуално състояние на кадастралната карта и кадастралните регистри като отпада изискването за съставяне на акт за непълноти или грешки и се въвежда изискване заявлението за изменение на кадастралната карта да се придружава от проект, изработен от правоспособно лице.

Променят се редът и условията за придобиване на правоспособност по геодезия и по кадастър. Правоспособността по геодезия на физическите лица се дава от Камарата на инженерите по геодезия, а по геодезия и кадастър на юридическите лица се дава от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Отпадат дискриминационните изисквания за националност – за физическите лица, и местоположение на адреса на управление – за юридическите лица.

За улеснение на гражданите са създадени възможности официалните документи (скици, схеми, удостоверения и др.) да бъдат издавани от всяка служба по геодезия, картография и кадастър за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра. Скиците и схемите, предоставени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър на нотариус, необходими за нуждите на нотариалното производство, имат силата на официален удостоверителен документ, издаден от АГКК.

Агенцията ще предоставя безвъзмездно данни от кадастралната карта и кадастралните регистри на ведомствата и общинските администрации при изпълнение на правомощията им, определени със закон.

За подобряване на административното обслужване е въведена възможност за откриване на изнесени работни места на службите по геодезия, картография и кадастър не само в седалищата на районните съдилища, но и в по-малки населени места.