fbpx 19 услуги на Патентно ведомство ще се ползват вече безплатно | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

19 услуги на Патентно ведомство ще се ползват вече безплатно

От днес 19 от най-често ползваните услуги на Патентно ведомство вече ще се предоставят на заявителите абсолютно безплатно. Това са 30% от общия брой на административните услуги, които се предоставят на бизнеса и гражданите по ценоразписа. Във всички останали 44 административни услуги е възприет подхода за редуциране на цените, като същите са значително намалени.

Запазен е и подходът цената за проучвания за изобретения да се намалява с 50% ако заявителите са микро и малки предприятия по Закона за малките и средни предприятия, държавни или общински училища, държавни висши училища, академични научно-изследователски организации на бюджетна издръжка или изобретатели, вписани в държавния регистър на патентите или на полезните модели. Отделно от това е въведен нов критерий, според който всички цени за административни услуги, събирани съгласно Ценоразписа ще бъдат намалени с още 10% при подаване на заявлението онлайн. Сроковете за предоставяне на някои от услугите, също са намалени.


Услугите, които ще се предоставят безплатно са:

1. Обикновено проучване за новост в областта на изобретенията с изготвяне на доклад от проучване;

2. Обикновено проучване за новост в областта на изобретенията с изготвяне на доклад от проучване и писмено становище;

3. Обикновено проучване за новост и изобретателска стъпка в областта на изобретенията с изготвяне на доклад от проучване;

4. Обикновено проучване за новост и изобретателска стъпка в областта на изобретенията с изготвяне на доклад от проучване и писмено становище;

5. Обикновено проучване за патентна чистота за територията на РБ в областта на изобретенията. Цената е на обект!;

6. Обикновено проучване за предшестващо състояние на техниката в областта на изобретенията;

7. Проучване за патентни аналози, в т.ч. публикувани заявки в България в областта на изобретенията;

8. Обикновено проучване за новост на дизайн по отношение на заявени и регистрирани промишлени дизайни с действие на територията на РБ за един дизайн;

9. Обикновено проучване за новост на дизайн в чужди бази данни със свободен достъп, за една страна за един дизайн;

10. Обикновено проучване за идентичност и сходство с по-ранни марки/географски означения, действащи на територията на РБ, за 1 клас по международната класификация на стоките и услугите (МКСУ);

11. Обикновено проучване за идентичност и сходство с по-ранни марки/географски означения в чужди бази данни, за 1 клас по международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) за една страна по национален ред за съответната страна, за страни, които предоставят свободен достъп до базите данни;

12. Обикновено проучване за идентичност и сходство с по-ранни марки/географски означения в чужди бази данни, за 1 клас по международната класификация на стоките и услугите (МКСУ) за една страна по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея, за страна – членка;

13. Проучване в базите данни за различните обекти на индустриална собственост и националните фондове по име на изобретател, заявител, притежател, автор, селекционер, ползвател или лицензополучател, представител по ИС;

14. Проучване в базите данни за различните обекти на индустриална собственост и националните фондове по номер на заявка или защитен документ;

15. Издаване на приоритетно свидетелство;

16. Обикновено издаване на различни видове удостоверения;

17. Издаване на удостоверения за платени такси;

18. Вписване на представител по индустриална собственост и издаване на удостоверение;

19. Вписване и публикация на промяна на името и/или адреса на представител по индустриална собственост.