fbpx БВП леко нагоре | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

БВП леко нагоре

Брутният вътрешен продукт нараства с 0.1 % през третото тримесечие на годината спрямо второто и с 0.5 на сто спрямо същия период на предходната година и с тримесечие на 2012 г. по данни от Националният статистически институт.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (70.3 на сто), което в стойностно изражение възлиза на 15 292 млн. лева. През третото тримесечие на годината бруто капиталообразуването в основен капитал е 3 580 млн. лв. и заема 16.5 на сто относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

През третото тримесечие на годината спрямо второто брутната добавена стойност се увеличава с 0.1 на сто. Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на годината основен принос за регистрирания икономически растеж имат крайното потребление и бруто капиталообразуването в основен капитал с 0.4 на сто. Износът на стоки и услуги през третото тримесечие се увеличава с 0.2 на сто спрямо предходното тримесечие, а вносът на стоки и услуги намалява с 3.7 на сто.

През третото тримесечие на 2012 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 0.2 на сто. Увеличение е регистрирано в аграрния и индустриалния сектор съответно с 6.3 и 3.5 на сто. Секторът на услугите, който заема най-голям относителен дял в добавената стойност, има отрицателен принос и отчита намаление с 1 на сто през разглеждания период.

По отношение на компонентите на крайното използване е регистриран положителен икономически растеж на крайното потребление с 2.9 на сто в сравнение със същия период на предходната година. Бруто капиталообразуването в основен капитал отчита ръст спрямо третото тримесечие на предходната година с 1 на сто. Износът на стоки и услуги се увеличава с 3.5 на сто, а вносът на стоки и услуги - с 3 на сто.