Фондовата борса с първа печалба от четири години

През миналата година БФБ е повишила своите приходи с 27% до 2 505 000 лева спрямо 2010 г.и е реализирала обща печалба от 304 000 лева.
Средно-­‐дневният размер на оборота през 2011 г. достигна 2,89 млн. лв. или с близо 6% повече от средно-­‐дневния размер на оборота през 2010 г. Общият реализиран оборот с акции (без АДСИЦ ) на регулиран пазар отчете спад от над 20%. Официален пазар на акции, сегмент А, реализира спад от 33%, докато Официален пазар на акции, сегмент Б нарасна с 28%. Приватизационният пазар, на който бяха изтъргувани държавните дялове в „ЕВН Енергоразпределение България“ АД и „ЕВН Електроснабдяване България“ АД и Пазарът на компенсаторни инструменти доведоха до незначително повишаване на оборота на регулиран пазар от около 5% на годишна база. През годината се наблюдава нарастване по отношение на изтъргуваните обеми акции на дружества със специална инвестиционна цел – 51%. Търговията с облигации реализира обороти сходни на тези от 2010 г.

При реализирания оборот извън регулиран пазар през 2011 г. бе отчетен значителен ръст –
близо 230%, като обема достига 781 млн. лв.

През 2011 г. на пазара на акции на първо място по трите основни показателя (брой сделки, изтъргувани лотове и реализиран оборот) беше сектор “Финансови и застрахователни дейности” с оборот от над 377 млн. лв. и 54 725 сделки. На второ място по оборот, брой сделки и лотове беше сектор “Преработваща промишленост” с оборот от над 152 млн. лв, като търговията с акциите на „Химснаб България“ АД, „Софарма“ АД и „Монбат“ АД възлезе на около 58% от общия оборот на сектора. Сектор “Строителство” бе на трето място по оборот през годината с 35.40 млн. лв.

Г-­‐н Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-­‐София, коментира резултатите на компанията: “Изминалата година не предложи драстична промяна в българския капиталов пазар. Основната характеристика на ниска ликвидност се запази като европейската дългова криза допълнително усложни бизнес средата. Смятаме, че нивото на корпоративно управление е основен фактор за недоброто представяне на българския капиталов пазар в последните години и ние ще работим с всички заинтересовани страни на пазара за подобряването му.”

През 2011 г. пазарната капитализация на борсата се повиши с 15.6% до 11 729.41 млн. лева като
печалбата на акция достигна 0.04 лева.

Facebook comments