Инициатива на софтуерните компании ще привлича българи от чужбина

Инициативата "ЗАвръщането" е част от стратегията на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) за преодоляване на недостига от квалифицирани специалисти, който години наред възпрепятства естествения растеж не само на бранша, но и на цялата икономика на страната.

Образованието и опитът в чужбина са търсени предимства от работодателите, особено в експортно-ориентирани индустрии, каквато е софтуерната. Секторът може да предложи не само много добър стандарт на живот, но и възможности за професионална реализация, които са реални алтернативи на тези в чужбина. С инициативата "ЗАвръщането" браншът планира да популяризира възможностите, които предлага.

Анкета събира информация за нагласите на българите в чужбина и причините, поради които биха се върнали в България. Резултатите ще бъдат обявени след изтичане на крайния срок на анкетата и обработката на резултатите. Проучването се разпространява с подкрепата на Министерство на икономиката, Държавна агенция за българите в чужбина и Фондация Тук-Там.

Според годишното изследване на БАСКОМ - Барометър на софтуерната индустрия в България, през последния петгодишен период браншът бележи устойчив двуцифрен ръст (14% за 2016 г., прогнозни данни за 2017 г. - 12% ), като оперативните приходи са нараснали повече от два пъти – от 928 млн. лева през 2011 г. до 2 млрд. лева през 2016 г. или с цели 121%. За същия период делът на общите приходи на софтуерната индустрия спрямо БВП почти се е удвоил – от 1.16% през 2011 до 2.22% през 2016 година. За периода 2011 – 2016 г. броят на работните места в софтуерния бранш е нараснал с 67% - от 13 627 позиции през 2011 г. до 22 703 позиции през 2016 година.

Освен инициативата, насочена към българите в чужбина, БАСКОМ работи и в други направления за преодоляване на недостига на кадри - квалификация и преквалификация на специалисти в България, както и привличане на чуждестранни граждани за работа в българската софтуерна индустрия. Пример са няколкото софтуерни академии, работата на асоциацията с университетите по редица проекти, включително и международни, за актуализиране на учебните планове и програми за обучение на специалисти, съгласно потребностите на бизнеса и пазара на труда.

Стъпки в същата посока са и стартиралите през миналата година две инициативи на БАСКОМ, в партньорство с водещите ИКТ организации в България, активното сътрудничество на МОН и образователните институции - Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ (3-годишен модул) и обучение на младежи в професионалните гимназии (5-годишен модул) за придобиване на професионална квалификация „Приложен програмист“. БАСКОМ работи активно и с ангажираните държавни институции в посока оптимизиране на нормативната уредба по отношение на процедурата за наемане на висококвалифицирани специалисти от страни извън ЕС и издаване на съответните разрешителни за работа в България (т. нар. "синя карта").
 

Facebook comments