fbpx ISO 26 000 Новият международен стандарт за социална отговорност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ISO 26 000 Новият международен стандарт за социална отговорност

етикети

Тъй като съществуват разнообразни тълкувания на понятието - “добри производствени практики” стартира изготвянето на международен стандарт, който да подпомогне общото разбиране за принципите и практиките на социалната отговорност. По правило нейна основна задача е да допринесе за устойчивото развитие и благоденствието на обществото. Тя е от основополагаща важност на социалната отговорност при ежедневната работа на дадена организация. Нещо повече, функционирането на организацията във връзка със социалната среда, в която работи, и нейното влияние върху околната среда, са се превърнали в основен индикатор за измерване на позицията на организацията и общото позициониране и продължителността
на ефективния жизнен цикъл на организацията.
Организациите са обект на нарастващи изисквания от отделните заинтересовани страни, включително потребителите, работниците и техните синдикати, членовете на общността, неправителствените организации, донори, застрахователи, инвеститори. Възприятието за наличие на социална отговорност
на дадено предприятие пряко влияе върху:

 • Възможностите да привлича и задържа работници и съдружници.
 • Поддържане на висок морал и продуктивност у служителите.
 • Интерес от страна на инвеститорите и финансовата общност.
 • Възможност за привличане и задържане на потребители, клиенти или членове; и не на последно място.
 • Връзка с представители на властта, медиите, доставчиците и обществото, в което функционира организацията.

Началото на пътя

Определение на термина
“Социална отговорност”

Съвкупност от дейности на дадена организация за поемане на отговорността за влияние по нейните дейности върху обществото и околната среда чрез прозрачно
и етично поведение, което води до:
- устойчиво развитие и благоденствие на обществото;
- съобразяване с очакванията и изискванията на всички заинтересовани страни;
- спазване на действащите закони и международни норми на поведение;
- включване във всички дейности на организацията. Интегрирането на нейните дейности е включено в цялостното функциониране на организацията и връзките ?.

През януари 2005 г. бе създадена работна група в техническия съвет на Международната организация по стандартизация - ISO, която да разработи международен стандарт за насоки за въвеждане на социална отговорност (СО). Основна цел на работната група е да разработи документ-ръководство, написано на разбираем език и подходящо за използване от неспециалисти.
Този стандарт не се предвижда да се ползва за целите на сертификация.
Работата целеше да добави и допълни, а не да замени, съществуващите междуправителствени споразумения в областта на социалната отговорност, каквито са Всеобщата декларация за правата на човека, и онези, признати от Международната организация на труда (ILO). Стандартът може да се използва от разнородни организации в страни с различни етапи
на развитие.
Организирането на работа по създаването на стандарта дава гаранции, че текстът ще включи мненията на всички, заявили сериозен интерес към тематиката на социалната отговорност. В работната група участват представители на шест категории заинтересовани страни: промишленост, управление, синдикати, потребители, неправителствени организации и други; осигурено е балансирано представителство
по признаците пол и географско местоположение.
Стандартът насърчава организациите да предприемат действия отвъд изискванията на нормативните актове и да насочат своите усилия към добрите практики, които водят до устойчиво развитие
и бизнес съвършенство.
Той е доброволен и не представлява система
за управление. При него няма да се изисква външен
одит и сертификация. Стандартът се очаква
да бъде одобрен през 2010 г.

Основни задачи на стандарт ISO 26000

 • Стандартът подпомага организациите в осъществяване на техните социални отговорности, съобразявайки се с културните, обществените, екологичните и правните различия и икономически условия
  на развитие.
 • Предлага практическо ръководство, свързано с оперативното управление на социалната отговорност, идентифицира и ангажира всички заинтересовани страни, и повишава доверието към изпълнението на изискванията за социалната отговорност.
 • Активно насърчава постигането на по-високи резултати и подобрения.
 • Повишава доверието и удовлетворението на организациите измежду техните клиенти
  и заинтересовани страни.
 • Стандартът е в хармония и не противоречи на съществуващите документи, международни споразумения и ISO стандарти.
 • Той не цели да омаловажи регламентираните от държавната власт изисквания за социалната отговорност на организациите.
 • Налага обща терминология в сферата
  на социалната отговорност.
 • Насочва общественото внимание към темата
  за социалната отговорност.

Съдържание на стандарт ISO 26000

 • Международният стандарт дава насоки за всички видове организации, независимо от тяхната големина или местоположение относно:
 • Концепции, термини и определения, свързани
  със социалната отговорност.
 • Контекстът на социалната отговорност,
  в който функционира организацията.
 • Принципи и теми на социалната отговорност.
 • Внедряване, практикуване и насърчаване на социално отговорно поведение в цялата организация и нейната област на влияние, включително и световните вериги на доставчици.
 • Идентифициране и ангажиране на всички заинтересовани страни.
 • Обвързващи декларации и тяхното спазване
  по отношение на социалната отговорност.
 • Принос към устойчивото развитие и благоденствие на целия свят.

Действия на работната група по ISO 26000
Петото пленарно заседание на работна група за социалната отговорност към Международната организация по стандартизация, проведено във Виена, на 5-9 ноември 2007 г., доказа широката международна подкрепа за разработката на бъдещия стандарт
ISO 26000, регулиращ темите за социалната отговорност. Бяха получени 7 225 коментара от включените в процеса експерти. Към настоящия момент в работните групи членуват представители на 71 страни, 8 асоциирани наблюдатели и 37 организации за връзка.
Стефан Сьодерберг, вицепредседател на Работната група по ISO 26 000 и представител на Шведската асоциация по стандартизация, коментира: “Пленарната среща във Виена ще бъде запомнена като последната среща, където ние работихме хаотично и първата, в която нашите 400 експерти намериха начин за интегрирана работа по текста на стандарта, надграждайки създаденото от предишните групи. Това е важен знак на растящия консенсус сред различните заинтересовани страни.”

Къде сме ние?
Българският институт за стандартизация взима активно участие в процеса на разработването на стандарта. Към БИС/Технически комитет 34 “Управление на качеството и оценяване на съответствието” се създаде работна група, чиито експерти пряко участват в работния процес. Именно фактът, че страната ни се включва в средата на работния процес, е още едно доказателство за особената важност и актуалност на темата.