fbpx Нова спогодба за двойно данъчно облагане с Швейцария | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нова спогодба за двойно данъчно облагане с Швейцария

 Министерският съвет утвърди и предлага на Народното събрание да ратифицира подписаната през септември миналата година спогодба между България и Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите.
Документът заменя действащата до момента Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Швейцария. Тя беше подписана през 1991 г. при коренно различни икономически отношения и правна регламентация, поради което съдържа определени празноти и противоречия със сегашното данъчно законодателство.
Съществен пропуск в действащата спогодба е липсата на разпоредба относно обмена на информация между двете държави, което води до невъзможност да се води ефективна борба с предотвратяване на заобикалянето на данъчното облагане, укриването на данъци и данъчните измами. Поради това в новия документ има текст за обмен на информация, включително и такава, представляваща банкова тайна. Тази клауза е една от най-важните, тъй като осигурява условия за прозрачност по отношение на транзакциите и дължимите данъци.
Наличието на актуална спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Швейцария е много важно и от гледна точка на реципрочност и баланс при защита на интересите на нашата страна при получаването на инвестиции от Швейцария.