Основнияt двигател на кредитния пазар е ипотечното кредитиране

 

Кредитният пазар в България продължава динамично да се развива, като основният двигател остава ипотечното кредитиране. Секторът е отбелязал ръст от над 40 % за първото полугодие на 2007 г. Ръстът се дължи главно на подобрените условия по тези кредити и намаляването на лихвените проценти от приблизително 7,50 % до около 6,15 %. Има и нива под 6 %,
но при определени условия.

Увеличил се е броят на банките, предлагащи
0 % такса за предсрочно погасяване

като тенденцията на банковия пазар е тя да отпадне, когато погасяването на кредита е със собствени средства. Под формата на промоционални кампании банките предложиха различни отстъпки и по отношение на останалите такси по кредитите, които се изразяваха в премахване на някои по-малки такси (такса за разглеждане на документи, такса за предварително одобрение) или намаление на таксите по отпускане на кредита.
На банковия пазар имаше промени и в срока на погасяване на кредитите, като максималният достигнат е 35 години. Нараства и процентът на финансиране (съотношението размер на кредит към размер на пазарна оценка).

Има банки, които през 2007 г. предложиха
100 % финансиране на сделката

Тези промени са в резултат на надпреварата на банките за предлагане на по-добри условия и съответно спечелването на повече клиенти, но в същото време и преодоляването на психологическата бариера на българина да сключва дългосрочни кредити. Потребителите се научиха да оценяват предимството да се ползва кредит за различни нужди, защото финансирането чрез кредит предлага задоволяване на нуждите веднага.
Профилът на клиентите сочи почти изравняване на силите при половете - 58 % са били мъжете, получили кредит срещу 42 % за дамите.
Профилът по професии сочи превес на специалистите, работещи в областта на информационните технологии. След тях се нареждат работещите във фармацевтичната индустрия, строителството и държавната администрация. Българите, работещи в чужбина и туризмът са с не малък процент, най-накрая се нареждат лекарите, селското стопанство, журналистите и учителите.
Най-много са изтеглените кредити при домакинства с месечен доход до 1 000 лв. или 59 %. 29 % са взелите кредит с доход до 500 лв., а най-малко са ползвалите кредит с доходи до и над 2 000 лв., съответно 7 % и 5 %.
Все по-важен критерий за оценка става анализът за кредитоспособността на българина. Обикновено банките оценяват кредитоспособността по два критерия:
1) съотношението дълг-доход да е около 60 %;
2) доходите на домакинството да покриват месечната погасителна вноска и да остават между 100 и 200 лева на възрастен член от семейството и между 50 и 100 лева на дете.
Ако приемем, че изискванията на банката са да остават минимум по 120 лв. на възрастен член от семейството и 60 лв. на дете, то четиричленно семейство (двама възрастни и две деца) може да получи кредит в размер на 50 000 лева и да плаща месечна вноска от 470 лв., ако има минимум 830 лв. доход. Сметката : 2 х 120 лв.
+ 2 х 60 лв. + 470 лв. = 830 лв.
Консултантите от КредитЦентър съветват разходите по кредит на едно домакинство да не надхвърлят 50 % от годишния им доход.

Все още се наблюдават домакинства, които си позволяват кредити, натоварващи бюджета им с до 70 % от годишния доход
Това е рисково и тези домакинства могат да изпаднат в затруднение при обслужването на кредитите си в следващите една до три години.

Данните за изминалото полугодие сочат,
че средният размер на кредитите по градове
е следният:

Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в

По възрастови групи на всички получили ипотечен кредит, анализът от началото на годината до 30 юни 2007 г. сочи следното:

Анализът на кредити с обследване и без обследване на доход е следният: 87 % са изтеглили кредит, след като банките са обследвали доходите им, 13 % ползват кредит без обследване на доходи, като лихвите при вторите са доста по-високи от средните и достигат 12 %.
Терминът рефинансиране става все по-популярен и на практика
В момента се рефинансират най-вече ипотечни кредити от 2001 - 2004 г., защото лихвите са спаднали с 20 % - 60 %. Съветът
на КредитЦентър е да се рефинансира кредит с лихва над 8,5 %, ако остатъкът по него е около и над 30 000 лв. Рефинансирането е много удачно за покриването на няколко малки кредита, защото често се стига до затрудняване на плащанията им, особено ако са изтеглени от различни банки
и падежите им са в различен ден от месеца.

Лошите кредити в България са под 3 %,
което е в границите на нормалното за пазара

Прогнозата на КредитЦентър за следващото полугодие е нивата на лихвите да се запазят. Ръстът в ипотечното кредитиране се очаква да стигне 50 % до края на годината, а средният размер на кредита да остане около 38 000 евро. Лошите кредити ще запазят същите нива. Рефинансирането на кредити ще продължи да добива все повече популярност и да бъде актуална тема на кредитния пазар .
КредитЦентър наблюдава огромен интерес през изминалите шест месеца от страна на чужденците, желаещи да получат кредит от банки на българския пазар. Това се дължи на присъединяването ни към ЕС и съответно очакванията на чуждите граждани банките да им предложат сходни условия на европейските.
Най-голям ще бъде ръстът при отпуснатите кредити на българи, работещи в чужбина. От началото на годината той е 140 %, а до края на 2007 г. КредитЦентър прогнозира 300 % ръст, тъй като гъвкавостта на банките при обследване на доходите и признаването им е все по-голяма.

 

Справката на КредитЦентър за процентното разпределение на градовете, в които българите, работещи в чужбина, са закупили имот чрез ипотечен кредит, показва следното:

През кредитен посредник минават около 15 % -
20 % от ипотечните кредити, отпуснати от банките. Имайки предвид този висок процент на кредити, минаващи през посредник, можем да кажем, че ползването на кредитни посредници ще нараства, тъй като разнообразието на пазара от оферти и продукти го изисква.