fbpx Веломаршрут „По пътя на Желязната завеса” | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Веломаршрут „По пътя на Желязната завеса”

Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Фондация „ЕкоОбщност”, Българска фондация Биоразнообразия (БФБ) и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма представиха предложенията си за маршрута ЕвроВело 13 в българската му част. ЕвроВело 13 е най-новият европейски веломаршрут, който ще преминава през страната ни. Предстои да бъде развит с цел привличане интереса на велотуристите от цяла Европа и създаване на предпоставки за популяризиране на историческото ни наследство от периода на Студената война, на местните природни и културни забележителности, както и за подпомагане развитието на туризма в пограничните райони. Маршрутът също преминава и дава постоянен достъп до териториите на Зеления пояс – най-голямата мрежа от природни местообитания в Европа, свързваща национални и природни паркове, биосферни резервати и трансгранични защитени зони.

В резултат от работата по проучване на маршрута са очертани следните приоритетни посоки за работа по бъдещото му изграждане: интерпретацията на маршрута, съобразена с комплексната й историческа достоверност; проучване и адаптиране към търсенето на пазара; съвместно планиране и действие на всички заинтересовани от развитието на маршрута страни; подобряване на междуинституционалната координация, както и по-активно взаимодействие между публичния и частния сектор; осигуряване на безопасност и комфорт на трасето; изграждане или подобряване състоянието на инфраструктурата за движение и отдих; осигуряване на информация и маркировка; осигуряване на необходимите туристически услуги и на забележителности; разрешаване на проблеми, свързани със собствеността, опазването, стопанисването и развитие на забележителностите; обогатяване на услугите; съчетаване на маршрута с извън тематични туристически забележителности и услуги; развитие на човешките ресурси; информация и реклама, както и последващо наблюдение на маршрута и подобрения.
Ключовите въпроси, касаещи не само този маршрут, а изобщо велосипедния туризъм в страната, по които Mинистерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) се ангажира да предприеме последващи действия, са:

- Интегрирането на велотуризма в цялостната туристическа политика на страната, съответно интегрирането на потребностите на отделните веломаршрути в областните и общинските стратегии за развитие за териториите, през които преминават. Министерството планира актуализация на „Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма“ за периода 2014-2020, където несъмнено ще отдели място на велотуризма. Като конкретен бенефициент в рамките на проект по ОПРР, който ще стартира през 2012, МИЕТ планира подготовката на 4 продуктови стратегии, като виждането е ако не в самостоятелна продуктова стратегия, темата „Велотуризъм“ да бъде взета предвид като част от стратегия за екотуризма.

- Извеждането на развитието на условията за велотуризъм сред приоритетите за финансиране в следващия програмен период като част от мерките за развитие на туризма, е възможен инструмент, който да осигури финансиране за набелязаните на стратегическо ниво действия. Ето защо от министерството, като администрация, включена в процесите на планирането на дейностите по Оперативните програми за периода 2014-2020, ще отбележи важността и потенциалния принос на велотуризма като устойчива за местните общности дейност, и при възможност ще го приоретизира в контекста на формирането на регионални продукти, туристическия маркетинг, трансграничното сътрудничество и т.н.

- По отношение на практическото изграждане на веломаршрутите е от първостепенна важност и нормативното регламентиране на качествена вело-маркировка, като част от цялостната туристическата маркировка по републиканската пътна мрежа, основен проблем към момента за практикуване на велотуризъм у нас. В началото на следващата година МИЕТ ще предприеме необходимите действия за създаването на специализирана междуведомствена работна, с участието на всички компетентни органи, която, въз основа на предложения от заинтересованите неправителствени организации, да подготви съответните предложения за законодателни промени.

- Максималното използване на наличния ресурсен потенциал и широкото разпространение на ползите от туризма е пряко зависимо от туристическата информация и информационното обслужване на туристите. В тази връзка през следващата година министерството ще изработи необходимата нормативна база за създаването на национална мрежа на туристическите информационни центрове. Въвеждането на единни стандарти за информация и обслужване и ангажиментът на държавата за промоция на включените в мрежата ТИЦ, в контекста на велотуризма би било рамкова предпоставка за разкриване от общините или други заинтересовани лица на туристически информационни центрове, например на Гранично контролно пропускателните пунктове или по отделните веломаршрути.