fbpx Възложителят Дест ЕООД обявява решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Възложителят Дест ЕООД обявява решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Водеща снимка
Да

Възложителят Дест ЕООД обявява решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

етикети

На основание чл. 85, ал. 4 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба на ЕО, ДВ бр. 57/2004 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, ДВ, бр. 37/2007 г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по чл. 8а, ал. 1 и 2 от Наредбата за ЕО и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и Столична регионална здравна инспекция

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.26, 46721.3875.28, 46721.3875.29, 46721.3875.30. 46721.3875.31, м. „Шумките“, поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.5, 46721.3875.6, 46721.3875.8, 46721.3875.8, 46721.3875.10, 46721.3875.11, 46721.3875.22, 46721.3875.24, 46721.3875.25, 46721.3875.32, 46721.3875.33, 46721.3875.34, 46721.3875.51, м. „Попова ливада“, поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.1, 46721.3875.9, м. „Байна пара“ и поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.50, 46721.3852.853, 46721.3874.59, 46721.3875.52, 46721.3875.45, 46721.3875.54, 46721.3875.49, 46721.3875.48, 46721.3875.47, 46721.3875.53, с. Мало Бучино, район „Овча купел“, Столична община, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложител „ДЕСТ“ ЕООД, ЕИК 030229446, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 459.

характеристика на плана: Основната цел на плана е създаване на градоустройствена основа за изграждане на територията, осигуряване на транспортен достъп до всеки поземлен имот, чрез обособяване на нови квартали и УПИ, както и условия за изграждане на техническа инфраструктура. С ПУП-ПРЗ се предвижда урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.25, 46721.3875.28, 46721.3875.29, 46721.3875.30, 46721.3875.31, м. „Шумките“, поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.5, 46721.3875.6, 46721.3875.8, 46721.3875.8, 46721.3875.10, 46721.3875.11, 46721.3875.22, 46721.3875.24, 46721.3875.25, 46721.3875.32, 46721.3875.33, 46721.3875.34, 46721.3875.51, м. „Попова ливада“, поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.1, 46721.3875.9, м. „Байна пара“ и поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.50, 46721.3852.853, 46721.3874.59, 46721.3875.52, 46721.3875.45, 46721.3875.54, 46721.3875.49, 46721.3875.48, 46721.3875.47, 46721.3875.53, с. Мало Бучино, район „Овча купел“, Столична община, и се предвижда малкоетажно застрояване. Обособяват се нови квартали (от 20 до 39) с новопроектирани улици, като проекта е съобразен действащата улична регулация на м. „в.з. Мало Бучино“.

С плана за затрояване се предвижда комплексно ниско жилищно застрояване, Локални пречиствателни станции за отпадъчни води (ЛПСОВ) и трафопостове в нови УПИ I-“зажилищно строителство, ЛПСОВ и ТП“, кв. 20, УПИ I-“за жилищно строителство, ЛПСОВ и ТП“, кв. 21 и УПИ I-11,26,28,29,30,31 - „за жилищно строителство, ЛПСОВ и ТП“, сгради за обществено обслужване в УПИ I-8- „за обществено обслужване“, кв. 25, УПИ I-5- „за обществено обслужване“, кв. 28, УПИ IX-5- „за обществено обслужване“, кв. 29, УПИ VIII-9- за обществено обслужване“, кв. 34 и УПИ I- „за обществено обслужване“, кв. 35 и свободно ниско жилищно застрояване в останалите УПИ. Необходимите гаражи и места за паркиране ще се осигурява в границите на новообразуваните имоти.

Територията предмет на плана ще се захранва от съществуващата водопроводна мрежа на в.з. „Мало Бучино“. Предвижда се да се изградят 7 броя ЛПСОВ за до 200 ЕЖ, разположени в УПИ I- „за жилищно строителство, ЛПСОВ и ТП“, кв. 20, УПИ I- „за жилищно строителство, ЛПСОВ и ТП“, кв. 21 и УПИ I-11,26,28,29,30,31 - „за жилищно строителство, ЛПСОВ и ТП“. Пречистената отпадъчна вода ще се зауства в прилежащи три дерета (западно, централно и източно на р. Какач). Конфигурацията на терена и наклоните в северна посока позволяват гравитачно отвеждане на отпадъчните битови и дъждовни води. Мрежата за битовите отпадъчни води и мрежата за дъждовните води е проектирана в бъдещите пътни платна и са предвидени сервитути за експлоатация. 

Електроснабдяването на територията предмет на плана ще се извърши от електропреносната мрежа, като са предвидени три трафопоста с трансформатори 2х630 kVA и 1х1000 kVA. Предложените петна за нови трафопостове са с транспортен достъп откъм улица за 24 часово обслужване на експлоатационното дружество. 

За обвързването на гореописаната територия с действащата регулация е предложено изработването на План за улична регулация в териториален обхват: част от поземлени имоти публична общинска собственост с идентификатори 46721.3852.853 (площ 21 кв. м) и 46721.3852.59 (площ 218 кв.м); части от поземлени имоти частна общинска собственост с идентификатори 46721.3875.45 (площ 1255 кв.м); 46721.3875.52 (площ 1137 кв.м); част от поземлени имоти частна държавна собственост с идентификатори 46721.3875.47 (площ 740 кв.м), 46721.3875.48 (площ 815 кв.м) и 46721.3875.49 (площ 619 кв.м); 46721.3875.54 (площ 136 кв.м), 46271.3875.53 (площ 156 кв.м) и 46721.3875.50 (площ 2180 кв.м).

с така представмения ПУП се очертава рамката на инвестиционно предложение попадащо в обхвата на Приложение № 2 (т. 10, буква „б“ и т. 11, буква „в“) на ЗООС и на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО за плана е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за вземанена решение е директорът на РИОСВ – София.

Обхватът на ПУП не попада в границите на защитените територии, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Имоти с идентификатори 46721.3875.9 и 46721.3875.52 граничат със защитена местност (ЗМ)“Еленина бара“, обявена със Заповед № РД-1120/02.07.1968 г. (ДВ, бр. 83/1968 г.), прекатегоризирана със Заповед № РД-1049/18.08.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 86/2003 г.). имотите в обхвата на плана не попадат в границите на защитените зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са BG0000113 „Витоша“ за опазване на дивите птици, обявени със Заповед № РД-763/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 99/2008 г.), изм. И доп. Със Заповед № РД-271/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 41/2021 г.), с която се обявява и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, отстоящи на повече от 4 км североизточно от имотите.

На основание чл. 2 ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, планът подлежи на процедура по оценка за съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 35 от Наредбата за ОС, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ЕО.

ПУП, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони и природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет и цел на опазване в защитените зони, и във връзка с чл. 37, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху споменатите по-горе защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

1. С ПУП се очртава рамката за развитие на инвестиционно предложение, попадащо в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС, като характерът на предложението не предполага генериране и емисии, както и възникване на риск от инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

2. Съгласно Решение № 338 от 23.07.2020 г. на Столичен общински съвет:

    - Имотите, предмет на плана попадат в устройствени зони: „Вилна зона за далекоперспективно развитие (Жвд)“, „Вилна зона“, „Терени за озеленяване на улици, реки, дерета, открити канали и сервитути (Тзв)“ и „Терени за транспортна инфраструктура – улици, пътища, летища (Тти)“;

    - С Решение № 610 по Протокол № 98 от 06.11.2011 г. на Столичен общински съвет е допуснато изработването на ПУП – ПРЗ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 46721.3875.5, 46721.3875.51, 46721.3875.1, 46721.3875.9, 46721. 3875.31, 46721.3875.30, 46721.3875.29, 46721.3875.28, 46721.3875.8, 46721.3875.6, 46721.3875.26, землище на с. Мало Бучино, район „Овча купел“ за територия, отредена съгласно ОУП на СО от 2009 г. за „Вилна зона за далекоперспективно развитие (Жвд)“, и със Заповед № РД-09-50-87/19.01.2011 г. на Главния архитект на Столична община е одобрено задание за проектиране на ПУП – ПРЗ в горецитирания обхват.

    - Допълва се Решение № 610 по Протокол № 98 от 06.11.2011 г. на Столичен общински съвет, с което се допуска да се изработи подробен устройствен план – план за застрояване, План за регулация и План-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в обхвата на поземлени имоти 46721.3875.5, 46721.3875.51, 46721.3875.1, 46721.3875.9, 46721.3875.31, 46721.3875.30, 46721.3875.30, 46721.3875.29, 46721.3875.28, 46721.3875.8, 46721.3875.6, 46721.3875.26, землище Мало Бучино, район „Овча купел“ за територия, отредена съгласно ОУП на СО от 2009 г. за „Вилна зона за далекопереспективно развитие (Жвд)“ с допускане на устройството и застрояването преди 2025 г. и на поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.25, 46721.3875.34, 46721.3875.24, 46721.3875.32, 46721.3875.33, 46721.3875.22, 46721.3875.10, 46721.3875.11, 46721.3875.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Мало Бучино, район „Овча купел“, попадащи в същата територия за далекопереспективно развитие „Вилна зона за далекопереспективно развитие (Жвд)“ и допускане изработване на подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУР) за обвързване на бъдещата улична регулация със съществуващата.

3. На територията, предмет на плана и в близост до нея няма разположени предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, за които да се налага необходимост от допълнителни мерки за безопасност.

4. Реализацията на плана е извън територията на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

5. Планът не засяга защитените зони BG0000113 „Витоша“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради което няма да има загуба на площ на природни местообитания и местообитания на видове и техните популации, предмет на опазване в зоната. 

Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за общуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зонаBG0000113 „Витоша“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършат извън зоната.

Не се очаква реализацията на плана да доведе до отрицателно въздействие сърху ЗМ „Еленина бара“, тъй като реализацията на плана ще е извън границите на защитената територия.

Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона, при реализацията на плана спрямо удобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

На основание чл.13, ал. 2 от Наредбата за ЕО е изискано писмено становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“(БДДР), относно допустимостта на плана спрямо режимите, определени в утвърдените План за управление на речните басейни(ПУРБ) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН). Съгласно полученото становище от БДДР, изх. № ПУ-01-290-/1/12.04.2021г.:

     - Реализирането на плана няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016- 2021г. И ПУРН 2016-2021г., при условие, че се спазяват посочените меркуи в т.1.1.2 и нормативните изисквания посочени в т.2 от становището;

     - не се очаква плана да окаже негативно въздействие върху елементите за качество определящи екологичното и химичното състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставените екологични цели;

     - с реализирането на плана не се очаква пряко въздействие върху химичното и количественото състояние на подземното водно тяло.

10. Съгласно становище на Столична регионална здравна инспекция, с изх. № 10-35-1/13.04.2022г., с реализацията на плана, няма да се промени риска за човешкото здраве.

11. Прилагането на плана не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда, предвид местоположението на засегната територия.

    Настоящото решение да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване ПУП-ПРЗ се предвижда урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.25, 46721.3875.28, 46721.3875.29, 46721.3875.30, 46721.3875.31, м. „Шумките“, поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.5, 46721.3875.6, 46721.3875.8, 46721.3875.8, 46721.3875.10, 46721.3875.11, 46721.3875.22, 46721.3875.24, 46721.3875.25, 46721.3875.32, 46721.3875.33, 46721.3875.34, 46721.3875.51, м. „Попова ливада“, поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.1, 46721.3875.9, м. „Байна пара“ и поземлени имоти с идентификатори 46721.3875.50, 46721.3852.853, 46721.3874.59, 46721.3875.52, 46721.3875.45, 46721.3875.54, 46721.3875.49, 46721.3875.48, 46721.3875.47, 46721.3875.53, с. Мало Бучино, район „Овча купел“, Столична община, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

    На основание чл.88, ал.6 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок от 5 години от влизането ,му в сила не е одобрен съответният план.

    На основание чл.88, ал.7 от Закона за опазване на околната среда, при промяна на възложителя и/или преди изменение на плана възложителят, съответно новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – София.

    Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите -София в 14-дневен срок от съобщението му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на регионалната инспекция по околната среда и водите -София