fbpx Започна процедура по приватизация на ВМЗ Сопот | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Започна процедура по приватизация на ВМЗ Сопот

Започна процедура по приватизация на ВМЗ Сопот

Конкурс на един етап за продажбата на 118 000 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на “ВМЗ” ЕАД, Сопот обяви Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Стратегията за приватизация на дружеството, която е приета от Народното събрание, предвижда до конкурсната процедура да се допускат само стратегически инвеститори. Основните цели, които ще се преследват са запазване и разширяване на предмета на дейност, гаранции за по-нататъшно развитие, повишаване но конкурентноспособността. Ще се търси привличане на инвестиции за модернизация, запазване на ролята на “ВМЗ” като основен фактор на заетост в региона и погасяване на всички публични задължения на дружеството.
Конкурсната документация, която не съдържа информационния меморандум на дружеството, се закупува в срок от 3-я до 30-я ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.

Потенциалните купувачи трябва да осъществяват производство на отбранителна продукция, да са сертифицирани по ISO 9001/2000 или AQAP, да не са длъжници и да имат права за извършване на самостоятелна дейност с износ, внос и трансфер на оръжие. Друго изискване към стратегическия инвеститор е да има приходи от продажби не по-малко от 120 000 000 лева общо за последните 3 финансови години, за които има изготвени одитирани годишни финансови отчети и да е получил разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво “Секретно” и (или) удостоверение за сигурност или потвърждение.

Критериите, по които ще се оценяват офертите са размер на предлаганата от участниците покупната цена – 60%, размер на предложените от участниците инвестиции – 30% и средносписъчна численост на персонала – 10 на сто.
Срокът за подаване на обвързващи оферти е 15 часа на 165-ия ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник, а депозитът за участие е в размер на 3 000 000 евро

Facebook коментари