fbpx Започна процедура по приватизация на ВМЗ Сопот | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Започна процедура по приватизация на ВМЗ Сопот

Конкурс на един етап за продажбата на 118 000 000 броя акции, представляващи 100% от капитала на “ВМЗ” ЕАД, Сопот обяви Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Стратегията за приватизация на дружеството, която е приета от Народното събрание, предвижда до конкурсната процедура да се допускат само стратегически инвеститори. Основните цели, които ще се преследват са запазване и разширяване на предмета на дейност, гаранции за по-нататъшно развитие, повишаване но конкурентноспособността. Ще се търси привличане на инвестиции за модернизация, запазване на ролята на “ВМЗ” като основен фактор на заетост в региона и погасяване на всички публични задължения на дружеството.
Конкурсната документация, която не съдържа информационния меморандум на дружеството, се закупува в срок от 3-я до 30-я ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.

Потенциалните купувачи трябва да осъществяват производство на отбранителна продукция, да са сертифицирани по ISO 9001/2000 или AQAP, да не са длъжници и да имат права за извършване на самостоятелна дейност с износ, внос и трансфер на оръжие. Друго изискване към стратегическия инвеститор е да има приходи от продажби не по-малко от 120 000 000 лева общо за последните 3 финансови години, за които има изготвени одитирани годишни финансови отчети и да е получил разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво “Секретно” и (или) удостоверение за сигурност или потвърждение.

Критериите, по които ще се оценяват офертите са размер на предлаганата от участниците покупната цена – 60%, размер на предложените от участниците инвестиции – 30% и средносписъчна численост на персонала – 10 на сто.
Срокът за подаване на обвързващи оферти е 15 часа на 165-ия ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник, а депозитът за участие е в размер на 3 000 000 евро