fbpx землище | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

землище

От 15 септември влиза в сила ангажиментът, който ще имат държавните горски предприятия и техните териториални поделения – държавни горски и държавни ловни стопанства, и всички лица, на името на които е издадено позволително за сеч,
Нова защитена местност ще бъде официално обявена в България - при река Веселина в землищата на селата Къпиново и Миндя край Велико Търново. Защитената местност включва комплекс от влажни зони и други ценни природни местообитания, между които крайречни гори, пасища и ливади.