fbpx Сечта в горите ще бъде обявявана във всяко кметство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Сечта в горите ще бъде обявявана във всяко кметство

От 15 септември влиза в сила ангажиментът, който ще имат държавните горски предприятия и техните териториални поделения – държавни горски и държавни ловни стопанства, и всички лица, на името на които е издадено позволително за сеч, да информират кметовете на всяко населено място за извършвана законна сеч в прилежащото му землище. Това става задължително с въвеждането на нов образец на табели за обозначаване на горските територии – собственост на физически и юридически лица, в които се извършва добив на дървесина, съгласно заповед на изпълнителния директор на ИАГ, издадена по разпореждане на заместник-министъра на земеделието и храните доц. Георги Костов.

От своя страна кметовете ще трябва да поставят на видно място в центъра на населеното място табелка с информация от кога до кога и на коя конкретна територия е позволената сеч.

Така хората ще могат да знаят в случай на преминаващи автомобили, натоварени с дървен материал, дали времето и мястото на извозване съответства на издаденото разрешително за сеч.

На официалния сайт на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) www.iag.bg от 2 септември са поместени издадените позволителни за сеч, като всеки потребител може да провери в реално време за кои горски територии, независимо от тяхната собственост, са издадени. За сечищата, в които сечта е приключила, може да се провери колко и каква е добитата дървесина. Информацията е достъпна в раздел «Регистри» след въвеждане на търсената област, община и населено място.

С тези мерки ще се подобрят управлението и контролът върху дейностите в горите. По-достъпната информация ще осигури по-голяма публичност и прозрачност и е реална стъпка към възстановяване на общественото доверие по толкова чувствителна тема като опазването на горите.