адв. Свилена Димитрова

Записът на заповед е вид ценна книга, за който липсва легална дефиниция в нашето законодателство, но почти няма пълнолетен гражданин на България, който да не е чувал или да не се е ползвал от този менителничен инструмент.
Междуфирмената задлъжнялост През последната половин година няма бизнес или лична среща, в която да съм участвала, и да не се коментира «световната финансова криза» и влиянието й върху българската икономика, респективно върху всеки един от нас.
Развитието на икономиката в сектор енергетика - ВЕИ, е логично продължение на европейската и световна политика в тази област. Подкрепата от законодателството в страната, се изразява чрез гарантирано изкупуване на електроенергията, добита по този начин, преференциалните ? цени, данъчните облекчения.
Когато преди години започнах да се занимавам с Медиация, мислех за ползите от нея преди всичко като адвокат, тъй като това е един от най-работещите в световен мащаб способи за извънсъдебно решаване на спорове (dispute resolution). По дефиниция Медиацията представлява процес, в който едно неутрално лице - Медиатор, помага на две или повече спорещи страни, да стигнат сами до взаимно изгодно за тях решение
Интензивността на търговските отношения и нарастващият брой чуждестранни инвестиции у нас предпоставят необходимостта от специално внимание към въпроса за данъчното облагане на лица, които са местни за една държава, а получават доходи в друга. Всяко юридическо или физическо лице, местно лице на една държава, а получаващо доходи в друга, може да стане "жертва" на данъчните системи в двете държави. За да не бъдат обложени два пъти, хората трябва да предприемат действия за прилагане на Спогодбите за избяг-ване на двойното данъчно облагане (СИДДО).