Деница Иванова-Илиева

01 Юли 2019

Механизми за ефективно управляване на конфликта в работната среда

Ефективното управление на конфликтите на работното място изисква на да се разберат природата и източниците на конфликта.
Конфликтът е процес, който търпи развитие във времето, той е взаимодействие - в него участват повече от една страна. Причина за конфликт може да бъде различие в гледните...
23 Ноември 2009

Медиация в търговските спорове

Медиацията намира най-широко приложение при решаване на спорове, възникнали при осъществяване на търговска дейност. Практиката показва, че най-подходящи за провеждане на медиация са искове, свързани с парични претенции. Решаването на търговските спорове чрез съда не удовлетворява представителите на...
16 Февруари 2008

Как да постигнем успех в преговорите Пречки за успешно общуване

В работната си среда ние общуваме с жестове и думи, като може да не осъзнаваме напълно как насрещната страна тълкува съдържанието им. Мълчанието ни, например, може да бъде възприето или като напрежение и послание за ангажираност, или тревожност, или като размисляне върху току-що получената...
16 Октомври 2007

Медиацията - постигане на споразумение Правни последици

Разпоредбата на чл. 16 от Закона за медиацията предоставя на страните възможността да изберат съдържанието и формата на спогодбата. Законът изрежда устна, писмена форма и писмена форма с нотариална заверка. Писменото споразумение следва да съдържа мястото и датата, на която е било постигнато,...
16 Юни 2007

Медиацията и съдебната система

Разрешаването на търговските спорове чрез съда не удовлетворява представителите на бизнеса. Причини за това са високите разходи при съдебни дела, липсата на предсказуемост при съдебните решения, забавяне на изпълнението им, липсата на конфиденциалност, загубата на време, накърняване на репутацията...