Деница Иванова-Илиева

Ефективното управление на конфликтите на работното място изисква на да се разберат природата и източниците на конфликта. Конфликтът е процес, който търпи развитие във времето, той е взаимодействие - в него участват повече от една страна. Причина за конфликт може да бъде различие в гледните точки, цели, потребности или ценностите. За да се породи конфликт трябва да има “допускане”, че едната страна може да предприеме или е предприела действия, които застрашават другата страна.
Медиацията намира най-широко приложение при решаване на спорове, възникнали при осъществяване на търговска дейност.
В работната си среда ние общуваме с жестове и думи, като може да не осъзнаваме напълно как насрещната страна тълкува съдържанието им. Мълчанието ни, например, може да бъде възприето или като напрежение и послание за ангажираност, или тревожност, или като размисляне върху току-що получената информация. Посредством езика на тялото може да “излъчим” или добронамереност, или неодобрение на направените от другия предложения. Лошата комуникация може да увреди добрите взаимоотношения с колеги и бизнес партньори.
Разпоредбата на чл. 16 от Закона за медиацията предоставя на страните възможността да изберат съдържанието и формата на спогодбата. Законът изрежда устна, писмена форма и писмена форма с нотариална заверка. Писменото споразумение следва да съдържа мястото и датата, на която е било постигнато, имената на страните и техните адреси, за какво се съгласяват те, името на медиатора и подписите на страните.
Разрешаването на търговските спорове чрез съда не удовлетворява представителите на бизнеса. Причини за това са високите разходи при съдебни дела, липсата на предсказуемост при съдебните решения, забавяне на изпълнението им, липсата на конфиденциалност, загубата на време, накърняване на репутацията и влошаване на бизнес вазимоотношенията между страните. Бизнесът “работи” с поемане на обещания за изпълнение на задължения и ангажименти. Тези обещания са писмени или устни, като страните разчитат една на друга, че всяка от тях ще спази уговореното.