Медиацията и съдебната система

Медиацията и съдебната система

етикети

Разрешаването на търговските спорове чрез съда не удовлетворява представителите на бизнеса. Причини за това са високите разходи при съдебни дела, липсата на предсказуемост при съдебните решения, забавяне на изпълнението им, липсата на конфиденциалност, загубата на време, накърняване на репутацията и влошаване на бизнес вазимоотношенията между страните.

Бизнесът “работи” с поемане на обещания за изпълнение на задължения и ангажименти. Тези обещания са писмени или устни, като страните разчитат една на друга, че всяка от тях ще спази уговореното.

Когато има неизпълнение или неяснота по договора, възниква търговски спор. Тези спорове могат да струват скъпо.

Обикновено страните наемат адвокати и започват преговори, които водят до успешен или не резултат. Когато не се постигне споразумение се подава иск пред съответния компетентен съд, като съдебните процеси имат няколко основни неудобства за бизнеса:

  1. Страните губят контрол. Адвокатите и съдиите са “господари” на времето и процедурата, а процесът може да се проточи с години.

  2. Страните губят способността да общуват една с друга, за да разрешат спора. Отношенията помежду им се разрушават.

На следващо място идват разходите - измерени като загубено време, платени съдебни такси, хонорари на адвокати.
Увлечени в конфликт страните могат
да загубят своите позиции в бизнеса
Казаното в голяма степен се отнася за малки фирми, които имат тясна верига от контрагенти и са изградили бизнеса си основно на лични взаимоотношения. Тези бизнес отношения се застрашават от съдебното дело.
“Прозорливите” компании често предвиждат създаване на клауза за разрешаване на спорове, възникнали във връзка със сключените помежду им договори с помощта на медиация.
Медиацията е по-гъвкав способ за разрешаване на спорове, отколкото съдебната система. Тя има няколко основни предимства пред традиционната съдебна система:

На първо място - контрол.
В съда адвокати и съдии диктуват темпото и мира на диспута, а страните, с техните желания и интереси, остават на втори план. В процедурата по медиация може да се създаде споразумение само ако е приемливо и за двете страни, които обсъждат проблема заедно -
на една маса в неформална обстановка. Това е особено подходящо за бизнес партньори, които искат да запазят бизнес отношенията си.
На второ място - конструктивен диалог. Когато се знае, че има възможност за отнасяне на спора за разрешаване чрез медиация, страните са спокойни, че нищо не може да навреди на бизнес партньорството им. Когато не могат да се справят сами, те знаят, че ще потърсят съдейс-твието на медиатор.
На трето място - творчество. Опитен и талантлив медиатор може да помогне на страните да сътворят работещо споразумение, което да съдържа оригинални опции - това не е възможно в съдебната система, където се работи с факти и доказателства. Освен това, с медиация разходите при възникване на спор са контролирани и минимизирани.


Българска търговско-промишлена палата препоръчва следната клауза за медиация и арбитраж:

“Всички спорове във връзка с този договор ще бъдат отнасяни за разрешаване чрез медиация към Центъра за медиация към арбитражен съд при Българската търговско-промишлена палата, а в случай че не бъде постигнато споразумение - към Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата по реда на неговия Правилник за ускорени производства”
Като допълнение, страните могат да уговорят, че инициативата за процедурата по медиация започва със Заявление за медиация, което се подава от едната или
от двете страни по договора, до Центъра за медиация към АС при БТПП.

Защо е важно да включим клауза за медиация в търговския договор?
Възможна причина за спор и неизпълнение на договор може да бъде липсата на комуникация. Комуникацията има два компонента: да изложиш своята гледна точка и активно да изслушаш гледната точка на другия. В медиацията това се прави, естествено, с открита позиция и добронамереност. От друга страна - адвокатите в съдебния процес неизбежно вземат страна и помагат на страните да се “окопаят” в своята позиция. Като резултат от напрежението, комуникацията се загубва изцяло, а изходът от делото е непредвидим.
Включването на клауза за медиация в договора, която осигурява на страните възможността да уредят спорове във връзка с договора преди подаване на иск в съда, ще улесни страните. Както е добре договорът да бъде изготвен детайлно, така е добре страните да са сигурни, че ще имат възможност да уредят отношенията си по взаимно изгоден и желан от тях начин с помощта на медиация, преди евентуално съдебно дело. Предвижда се специфичен процес, който ясно очертава рамката пред страните, медиацията дава възможност на опитно трето лице да участва в конфликта, като възстанови комуникацията и помага на страните да изградят трайно и изпълнимо споразумение.

Медиацията премества фокуса на страните от миналото и настоящето към техните евентуални бъдещи нужди
Медиацията е и най-евтината от всички алтернативи за разрешаване на спорове. Съгласно Тарифата за таксите за медиация на Центъра за медиация към Арбитражен съд при БТПП, размерът на таксата за един час медиация е 50 лв. при спорове между граждани и такива, които са свързани с имуществен интерес не по-голям от
20 000 лв., и съответно 80 лв. при спорове, по които поне едната страна е търговец или са свързани с имуществен интерес над 20 000 лв., или се характеризират със значителна сложност на правната и фактическа обстановка. Практиката на Центъра за медиация показва, че за разрешаване на търговски спор са достатъчни 3 часа медиация.

Предложение за клауза за медиация
Препоръчително е, когато се създава клауза за медиация да има яснота на процеса - не трябва да има двусмислие и противоречия, времевите параметри трябва да са уточнени, трябва да са определени лицата, които ще вземат решение дали да се участва в процедура по медиация. Страните могат да уговорят и клауза за арбитраж в договора. Това е най-добрият вариант за разрешаване на евентуален спор.


* По материали от електронния бюлетин “Бизнес преговори и медиация” към Центъра за медиация към БТПП -
www.mediation.bcci.bg, mediation@bcci.bg

Facebook коментари