Медиацията - постигане на споразумение Правни последици

Медиацията - постигане на споразумение Правни последици

етикети

Разпоредбата на чл. 16 от Закона за медиацията предоставя на страните възможността да изберат съдържанието и формата на спогодбата. Законът изрежда устна, писмена форма и писмена форма с нотариална заверка. Писменото споразумение следва да съдържа мястото и датата, на която е било постигнато, имената на страните и техните адреси, за какво се съгласяват те, името на медиатора и подписите на страните.
Съществен въпрос, засягащ валидността на спогодбата, е нейната изпълнителна сила. Този въпрос няма еднозначен отговор в правната теория и практика. Съгласно сега действащия ГПК (чл. 237, буква “з”) , ако споразумението е в писмена форма, с нотариална заверка, относно паричните задължения, поети в него, то може да се използва за извънсъдебно изпълнително основание. Друга възможност е имплементиране на спогодбата
в съдебно или арбитражно решение.

Как да процедираме в случай, че не бъде постигнато споразумение в медиацията?
Независимо от факта, че повечето от проведените процедури по медиация приключват с постигнато между страните споразумение, то има и малка част, при които страните не са могли да постигнат споразумение или постигнатото споразумение не се изпълнява. Нека да разгледаме вашите възможности.
Един от вариантите е отново да подновите медиацията, като се срещнете с другата страна след време. Може да определите насрочаване на друга сесия по медиация след 3 или 6 месеца. Напълно възможно е, след толкова време, насрещната страна да е променила позицията си или пък да са се променили обстоятелствата. Друга опция е да върнете спора за разглеждане в съда или да предявите иск. В случай че съд или друг компетентен орган ви е насочил към медиация, вие може да подадете молба за продължаване разглеждането на делото, а координаторът на съответния Център за медиация, чрез попълване на Известие, ще уведоми съда за прекратяването на медиацията и резултата от нея. Съдът или друг компетентен орган, който ви е насочил към медиация, след като се убеди, че сте положили усилия за доброволно разрешаване на спора, при всички случаи ще има предвид, че вие сте добросъвестни и предразположени към постигане на споразумение.

По отношение на действието на спогодбата, законът изрично регламентира няколко условия. Споразумението обвързва само страните по спора и не може да се противопостави на лица, които не са участвали в процедурата. Споразумението задължава страните само за това, за което са се договорили. Нищожно е споразумението, което противоречи на закона или го заобикаля, както и когато накърнява добрите нрави. Законът предвижда също, че медиаторът не отговаря, ако страните не постигнат споразумение, както и не носи отговорност за неизпълнение на споразумението.
Понякога, независимо от усилията ни, постигнатото споразумение в процедурата по медиация не произвежда действие. Това може да се дължи на различни обстоятелства: едната страна да е недобросъвестна и да отказва да спази обещанието си или пък споразумението е неработещо в реална среда.

* По материали от електронния бюлетин “Бизнес преговори и медиация” към Центъра за медиация
към БТПП - www.mediation.bcci.bg, mediation@bcci.bg


Facebook коментари