Медиация в търговските спорове

Медиация в търговските спорове

етикети

Медиацията намира най-широко приложение при решаване на спорове, възникнали при осъществяване на търговска дейност. Практиката показва, че най-подходящи за провеждане на медиация са искове, свързани с парични претенции.

Решаването на търговските спорове чрез съда не удовлетворява представителите на бизнеса. Причини за това са високите разходи при съдебни дела, липсата на предсказуемост при съдебните решения, забавяне на изпълнението им, липсата на конфиденциалност, загубата на време, накърняване на репутацията и влошаване на бизнес взаимоотношенията между страните.

Медиация в търговските спорове - практика в България и други държави

Медиацията като способ за извънсъдебно разрешаване на търговски спорове има традиции. За ефективността й говори фактът, че в редица щати на САЩ по определени категории търговски спорове е невъзможно сезиране на съда, ако страните предварително не са се опитали да разрешат конфликта си чрез професионален посредник. В Англия около 21 %, а в Китай около 25 % от търговските спорове се решават извън съда чрез медиационна процедура.

В отделни страни-членки на ЕС (Германия, Холандия, Австрия и др.) се използва като алтернативен способ за разрешаване на спорове “възлагане разрешаването на спора от съда”, където със спора се ангажира съдия, който активно се намесва за помирение на страните. Друга възможност е възлагането от съда на трета страна за подпомагането на споразумение, както и регламентираното в законодателството на Германия задължение за страните преди да отнесат спора в съда да се насочат към алтернативен способ за разрешаване на спорове.

Пример от българското законодателство за извънсъдебно разрешаване на търговски спорове са разпоредбите на Закона за защита на потребителите в частта му относно създаването на “помирителни комисии” към Министерството на икономиката и енергетиката. Те съдействат за разрешаването на спорове между потребители и търговци, включително във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за стоки или услуги и неравноправните клаузи в договори, с търговските практики и договорите, сключвани с потребители. Съдействието се осъществява по искане на потребител с местоживеене или седалище в района на действие на съответната помирителна комисия. Производството пред помирителната комисия не е задължителна предпоставка за предявяване на иск пред съда. Помирителната комисия съдейства за доброволното уреждане на споровете чрез сключване на спогодба между страните по спора. Ако страна по спора не изпълнява задълженията си по спогодбата, другата страна може да се обърне към съда за разглеждане на спора - предмет на спогодбата.

Предимства на медиацията при решаване на търговски спорове

С използването на медиацията може не само да се “заглади” навреме започващ търговски конфликт и да се съхрани изгодна сделка, но и да се намери изход от задънената улица с минимални финансови, репутационни и времеви загуби, да се съхранят партньорските отношения и да се избегнат съдебните рискове.

Медиация - една истинска история

Историята, която се разглежда, е основана върху истински случай, в който самоличността на участниците е променена, а същността на постигнатото споразумение между тях не може да бъде разкрита, в съответствие с принципа за конфиденциалност на медиацията. Случаят е интересен, защото е наситен с много емоции около едно обикновено на пръв поглед бизнес споразумение.

Участници в случая са Петър и Мария Иванови, които наследяват малък фамилен бизнес. Както в общите случаи на наследяване, така и тук, възникват обичайните противоречия между наследниците. Петър и Мария участват в семейния бизнес още от най-ранна детска възраст, те “живеят” с него. Бизнесът е свързан със семейството, важен е и за двамата.

Петър и Мария работят заедно около 7 години. За последните 4 години обаче те не са си говорили или работели съвместно. Петър ръководи бизнеса, а Мария започва да се оплаква, че не получава нейния дял от печалбата. Мария го заплашва, че ще го съди, а така също го обвинява, че взема важни за бизнеса решения, без дори да я уведоми за това. Петър възразява и предлага да изкупи дела на Мария. Мария категорично се противопоставя.

В крайна сметка и двамата решават да се обърнат към Центъра за медиация и да се опитат да намерят решение по случая преди да отидат на съд.

Случаят се оказва сложен, защото страните са повлияни от смъртта на родителите си, от отчуждението и враждебността, която постепенно се натрупва и у двамата. Сесиите по медиация в повечето случаи са заредени с емоции - прикривани или откровено изразявани. Поради факта, че медиацията е по-малко формална процедура от разглеждане на дело в съда, често участниците имат възможност да си кажат “лице в лице” всичко, което смятат, че е важно за тях. Медиаторът е този, който помага диалогът да бъде конструкитивен и продуктивен, улеснява и активно подпомага страните да общуват по-добре и да търсят и оценяват възможните решения по спора.

Процесът на медиация често “осветлява” скрити източници на конфликт между участниците. Но най-дълбоките причини за конфликта са като айсберг - най-важните от тях може никога да не бъдат разкрити.

Причината Петър и Мария да се обърнат към Центъра за медиация, преди да са се обърнали към съответния съд, са икономически. Те са преценили, че медиацията е по-бърз и по-евтин начин за разрешаване на спорните въпроси. Развитието на случая потвърди фактът, че са направили правилен избор!

В рамките само на 6 часа медиация те изгладиха противоречията си и създадоха споразумение, което беше приемливо за всеки от тях. Те си записаха в детайли как искат да изглежда споразумението, а адвокатите им го “облякоха” в съответната правна форма.

Като резултат от проведените сесии по медиация Мария и Петър вече работят заедно и без медиатор. Такова развитие на отношенията им изглеждаше невъзможно преди. Разбира се, трябва да отбележим, че всичко, което участниците в медиацията споделиха, остана поверително, по отношение на всички обстоятелства, данни и документи, които станаха известни на участниците в хода на процедурата, а не беше изложено “на показ” както при едно съдебно дело. Може би най-важното в случая е възстановеното доверие и комуникация. Само ще отбележим, че през цялото време страните контролираха спора и изхода от него и сами формулираха решение по него, което отговаряше на нуждите и интересите им.

Възможни варианти за разрешаване на конфликт в работна среда

Вие като мениджър вече сте убеден, че разрешаването на конфликта е по-важно от причините, поради които бихте избегнали разрешаването му. Медиацията ви дава инструменти, които помагат за успеха на начинанието ви.

1 Подгответе средата, в която ще проведете сесията за разрешаване на конфликта. Тихо, уединено и комфортно място. Предварително подайте сигнал на участниците в срещата, че основната задача и цел ще бъдат да разрешите конфликта! Така психологически страните ще дойдат подготвени с нагласата за позитивно решение!

2 Решете какво искате да постигнете от срещата. Подобряване на работните взаимоотношения? Разрешаване на конкретен проблем? Увеличени алтернативи за успешни проекти? Взаимно разбиране на личните нужди и желания на всеки от участниците? Вие сте свободен да дефинирате варианти, спрямо конкретната ситуация, в която се намирате.

3 Започнете срещата давайки възможност на всяка страна да изложи гледната си точка. Целта на това е да се уверите, че всяка от страните ясно разбира гледната точка на насрещната страна. Уверете се, че всяка страна подкрепя мнението си с факти и данни (ако е възможно). Помнете – сега не е времето за дискусия, сега е време за задаване на въпроси, и за “чуваемост” и изясняване на позициите.

4 Съгласете се с различните гледни точки! Съгласете се, че има проблем! Това е началото на съвместната работа по търсенето на решение. В повечето случаи корените на проблема са във взаимното неразбиране.* По материали от “Бизнес преговори и медиация” към Центъра за медиация към БТПП 

 

Facebook коментари