Асоциацията на туроператорите поема президентския пост на Европейския туристически форум

Асоциацията на Българските Туроператори и Туристически Агенти (АБТТА) поема президентския пост на ЕКТАА, най - влиятелният професионален форум на Европейския туризъм. Основана през 1961 г., днес в ЕКТАА членуват националните туристически асоциации на всички Европейски държави – членове и кандидат членове на Европейския Съюз.
Приоритет в работата на Европейската организация през периода на българския мандат е Европейското законодателство за защита на потребителите (Директива за правата на пътниците), със специален фокус върху пакетните туристически пътувания (Директива за пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки) и защита правата на пътниците при пътуване с въздушен транспорт (Регламент относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети )
Акцент в работата по Директива за правата на пътниците са защита на потребителите при договори, сключени извън търговския обект, на улицата или на изложбен щанд, а също тези, сключени он-лайн.

Директива за пакетните пътувания е един от най-важните нормативни документи в сферата на туризма, уреждащ различните задължения на туроператорите и на туристическите агенти, предлагащи пакетни пътувания. Позицията, зад която застава ЕКТАА е, че специфичното секторно законодателство, касаещо пакетните пътувания трябва да регулира също и т.н. динамично пакетиране, отчитайки всички аспекти на защита на потребителите, а чрез разширяване на обхвата на действие на регулацията до всички доставчици на туристически услуги, продаващи от свое име каквито и да е комбинации пътнически услуги да бъдат постигнати равностойни конкуренти условия за всички “играчи” на туристическия пазар.


Основните усилия в работата на ЕКТАА през периода 2010 – 2012 г. ще бъдат ориентирани към защита на потребителите на въздушен транспорт от фалит на авиокомпаниите, правата на пътници с намалена мобилност, компенсации при загубен и повреден багаж. Важен аспект от работата в това направление е защита на пътуващите по въздух в случай на природни действия и извънредни обстоятелства.
В резултат на ефективната и последователна политика, провеждана от ЕКТАА, в началото на май  ЕK разшири обхвата на държавни помощи за щети, претърпени вследствие кризата в Европейското въздушно пространство поради вулканичните изригвания и благодарение на авторитета, с който организацията се ползва в Европейските институции, Европейският туристически сектор получи право на равнопоставено с авио-индустрията държавно подпомагане.

Друго важно направление в дейностите на ЕКТАА през периода на българското президентство е свързано с правомощията и новите компетенции, които Лисабонския договор от края на 2009 г. дава на ЕС в сферата на туризма. АБТТА ще насочи своите експертни усилия за постигане целите на Общоевропейската рамка за консолидирана политика в туризма в основните препоръчвани сфери на влияние – разширяване на туристическия сезон, ориентирано към 4 целеви групи – младежи, хора от третата възраст, туристи със специфични нужди и семейства с ниски доходи; засилване използването на нови технологии и иновации в туристическия сектор, при което ще използва всички възможни инструменти за тяхната реализация – повишаване компетенциите на работещите в туристическия сектор, сътрудничество с институции, създаващи знания, практическо прилагане на Европейски краткосрочни изследвания и статистически проучвания, пълноценно използване на механизмите на Европейското финансиране.
Съвместна инициатива на АБТТА, ЕКТАА и още четири Европейски национални асоциации-членове на ЕКТАА, финансирана от ОП ”Мрежа за конкурентноспособност и устойчивост на Европейския туризъм“ представлява първа стъпка в тази посока.

Проектът, която стартира от 1 юни 2010 г. и в който участват и два Европейски научно-изследователски институти цели подпомагане усилията за оцеляване на малките и средни туристически фирми в условията на повишена конкурентност чрез предлагане на високо качествени и максимално персонализирани туристически услуги, устойчиво фирмено развитие и гарантирана защита на потребителите на туристически услуги.