fbpx Бизнес в... и със Сингапур | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнес в... и със Сингапур

Бизнес в... и със Сингапур

Сингапур е обединяващ пункт на повече от 400 корабни линии до над 700 пристанища в целия свят. Международното летище на Сингапур е водещ въздушен център с над 3450 седмични полета до над 146 града в над 50 страни. Със 7-часов полетен радиус от Сингапур вашият бизнес може да достигне до пазарите на повече от 2,8 милиарда потребители.
Шарен свят, живеещ в хармония
Когато сте в Ново-Азиатския Сингапур, вие сте в центъра на бизнеса и удоволствието. Сингапур е екзотичен със своето разнообразно съчетание на култури, обичаи, нрави, храни и кухни.
Сингапур е с тропически климат, характеризиращ се с топли дни и меки нощи през цялата година. Температурите варират от около 24оС до над 31оС всеки ден, със сравнително висока влажност на въздуха и по-специално в ранните утринни часове.
Пътуването от международното летище на Сингапур до центъра на града е около 25 минути с лека кола или такси и около 45 минути с обществен транспорт.

Когато тръгвате към Сингапур носете със себе си леко облекло
Блузи, отворени летни ризи и леките всекидневни летни дрехи са идеалното облекло. Почти всички сгради и офиси са с климатици, затова за ония, които са чувствителни към температурните промени, ще са необходими допълни дрехи.
Това, което прави Сингапур толкова специална дестинация, е мултикултурният микс от хора. Населението е над 4 милиона души, като 77,2% са китайци, 14,1% - малайци и 7,4% индийци. Останалите 1,3% са хора от целия свят, които са избрали Сингапур за свой дом. Множеството хора от различни раси в Сингапур живеят заедно и в хармония, обединени от мотото "Много раси, един Сингапур" и в това етническо разнообразие се крие силата и магическото привличане на тази държава.
Сингапурците говорят различни езици и диалекти в семействата си и с приятелите си, но официалният език в Сингапур е английският. Посетителите в Сингапур, където и да отидат, навсякъде ще срещнат хора, говорещи английски език. Всички обозначителни знаци са на английски език.
Хотелите в Сингапур независимо от категорията си отговарят на най-съвременните изисквания по отношение на обзавеждане, обслужване и качествена храна. Цените зависят от категорията на хотела, като за двойна стая без закуска са:
хотели 3* - цени от 80 до 120 S$
хотели 4* - цени от 140 до 200 S$
хотели 5* - цени от 220 до 400 S$

Цените на самолетните билети София-Сингапур-София, икономическа класа в зависимост от авиокомпанията са от US$ 900 до US$ 1500.
На пристигаштите в Сингапур не се издават визи . За тези чужденци, които започват бизнес в Сингапур, откриват свои фирми, филиали, представителства и пр., разрешителните за пребиваване в страната се издават в съответствие с изискванията на сингапурското законодателство. o
Ако искате да започнете бизнес в Сингапур
или да разширите вече действащият, трябва да изпълните изискванията на сингапурското Министерство на търговията и индустрията за регистрация и лицензиране
Тези предприемачи, които възнамеряват да започнат нов бизнес в Сингапур и ще бъдат активно ангажирани в управлението и дейността на фирмата и след извър-шване на съответната регистрация и лицензиране в сингапурския "Регистър на компаниите и бизнеса", получават т.нар. документ EntrePass с валидност две години.

Формуляри EntrePass се изпращат до:
Ministry of Manpower, Employment Pass Department
9 Maxwell Road N03-01, Annexe A MND Complex
Singapore 069112
Периодът за разглеждане на молбите за EntrePass е две седмици, след което известията за резултатите се изпращат на адрес в Сингапур, посочен от вас в молбата. За справки във връзка с молбите може да се отнесете до:
Ministry of Manpower, 9 Maxwell Road N03-01
Annexe A MND Complex, Singapore 069112
Tel: (65) 6438 5122, Fax: (65) 6293 2138
Website: http://www.mom.gov.sg
Той се издава от Министерството на труда в Сингапур и дава право и на членовете на семейството на предприемача да живеят в държавата за времето на започване и разрастване на неговия бизнес. Притежавайки EntrePass вие може да живеете, да излизате и влизате в Сингапур многократно без всякакви затруднения. Валидността на документа се продължава до тогава, докато вашият бизнес е действащ, стабилен и печеливш.
Редът за получаване на EntrePass е следния:
1. Трябва да се снабдите с формуляр - молба за издаване на EntrePass, който се получава от Министерството на труда на Сингапур или се разпечатва от интернет (www.sedb.com).
2. Попълненият формуляр се изпраща до Министерството на труда в Сингапур.
3. След получаването на формуляра в министерството и ако в него правилно са попълнени всички реквизити, ще получите официално писмо, че молбата ви е в процес на разглеждане.
4. С това писмо може да започнете процедурата по регистрацията и лицензирането на вашия бизнес в сингапурския "Регистър на компаниите и бизнеса".
5. След като получите регистрация и лиценз на вашия бизнес, трябва да изпратите копие от този документ по пощата или с факс до Министерството на труда в Сингапур, за да може да ви се издаде EntrePass.
За попълването на формуляра за издаване на EntrePass е необходимо:
4 Да се изготви подробен бизнес план, който трябва да съдържа:
а) предмет и същност на бизнеса в съответствие с изискванията на сингапурското законодателство;
б) вид на продукцията и услугите, с които ще бъде ангажиран вашият бизнес;
в) приблизителен размер на вашите
инвестиции;
г) маркетингова стратегия;
д) план за развитие на бизнеса по периоди;
е) очакван годишен оборот през първите три години;
ж) вижданията ви за назначаване и обучение на персонала.
4 Информация за образованието ви, специалност, трудов стаж, както и кратка информация за вашите предишни бизнес ангажименти.
4 Паспортна снимка от последните три месеца.
4Установената законова форма-декларация за здравословно състояние.
4 Апликацията за EntrePass трябва да се гарантира от сингапурска регистрирана компания или да се представи официален документ, че ще бъде осигурена банкова гаранция от 3000 сингапурски долара в момента на получаване на EntrePass. Същите изисквания се отнасят за всеки член от семейството.
Заедно с вашата молба може да подадете молби за EntrePass за вашата съпруга и за деца под 21-годишна възраст. Ако съпругата е сингапурски гражданин, трябва да приложите и документ за граждански брак.
На всеки, който желае да регистрира в Сингапур филиал на чужда компания, се препоръчва
да ангажира професионален адвокат
или счетоводител, който да му помогне при изготвянето и попълването на формулярите за регистрация.
Сингапурският Закон за компаниите изисква във филиала на чуждата компания/фирма да бъдат назначени двама местни сингапурски служители-агенти, които да действат от името на чуждата компания. Чужденец, който иска да действа като местен служител-агент в чуждата компания, трябва да кандидатства за разрешение от Министерството на труда в Сингапур (www.mom.gov.sg). Таксата за регистриране на филиал е 300 сингапурски долара.
Много чужди компании имат подчертан интерес за бизнес в Сингапур, както и да ползват държавата като изходен пункт за югоизточна Азия. По принцип регистрацията на представителства се извършва тогава, когато чуждите компании искат да проучат бизнес обстановката, преди да вземат решение за сериозни инвестиции. При всички случаи чуждите представителства трябва да се регистрират в съответствие с изискванията на сингапурското законодателство, като таксата за регистрация е 200 сингапурски долара. За този вид регистрация подробна информация може да се получи от https://roms.iesingapore.gov.sg/.

Икономика
Важна роля за сингапурската икономика играе създадената през април 2002 г. Агенция по стандарта, производителността и нововъденията - SPRING Singapore (Standards, Productivity and Innovation Board). Нейната основна цел е увеличение на производителността с оглед повишаване на сингапурската конкурентоспособност и икономическия ръст на страната, което от своя страна ще доведе до по-добро качество на живота на сингапурското население.
Главната цел на SPRING е икономиката да поддържа ръст на производителността от 1,5% през следващите 15 години. Това изисква да се поддържа среден годишен ръст на производителността от 2-3%, както и икономически растеж от 3-5% годишно.
За да се постигнат тези цели, SPRING е фокусирала своите усилия в следните области: производителност и нововъдения, стандарти и метрология, малки и средни предприятия, както и в малкия семеен бизнес.
Като водеща агенция за развитието на сингапурската икономика SPRING Singapore изцяло подкрепя усилията на Министерството на търговията и индустрията на Сингапур за бързото индустриално развитие на страната, за повишаване на производителността и икономическия растеж. Това тя постига чрез специфични инфраструктурни проекти за техническо развитие и финансова подкрепа. По своя инициатива и в партньорство с други агенции SPRING Singapore е разработила осем програми за повишаване производителността на сингапурските компании (www.spring.gov.sg).
За да даде тласък на икономическия растеж, за бързо преструктуриране на индустрията, за издигане на нейната конкурентоспособност и висока производителност, за създаване на нов имидж на сингапурската икономика, SPRING Singapore създава
специален фонд - Domestic Sector Productivity Fund or DSPF, в размер на 45 милиона сингапурски долара
Целта на този фонд е да поощри индустриалните компании, както и всички останали, да си сътрудничат в проекти, които фундаментално или радикално ще променят начина на работа в индустрията с цел удвояване на производителността и конкурентоспособността на индустрията като цяло за период от 5 години.
Що се отнася до бизнеса по внос, износ и реекспорт също е необходимо да се извършат съответните регистрационни процедури в съответствие с изискванията на сингапурското законодателство. Тези, които се интересуват от тази материя, могат да посетят www.traderegister.gov.sg


По въпроси, касаещи различни сфери на бизнеса,
може да получите информация от:
Singapore Economic Development Board

250 North Bridge Road, N24-00 Raffles City Tower
Singapore 179101, Tel: (65) 6336 2288, Fax: (65) 6339 6077
Website: http://www.sedb.com

Facebook коментари