fbpx България е готова с прогнозния си документ за възобновяемата енергия до 2020 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България е готова с прогнозния си документ за възобновяемата енергия до 2020 г.

България е готова с прогнозния си документ за възобновяемата енергия до 2020 г.

България трябва да постигне най-малко 16% дял на ВЕИ в крайната консумация на енергия през 2020 г. В това изискване се включва и задължителен 10-процентов дял на енергия от възобновяеми източници в целия транспорт.
Държавите членки, в това число и България, са длъжни да приемат и представят на Европейската комисия националните си планове за изпълнение на тези цели до 30 юни 2010 г. Шест месеца преди този срок всяка страна е задължена да публикува и представи на ЕК своя прогнозен документ. Той трябва да съдържа минимум два показателя:
- очаквано свръхпроизводство на енергия от възобновяеми източници спрямо определената за страната индикативна крива, което може да се прехвърли на други държави членки, както и прогнозен потенциал за съвместни проекти до 2020 г. и
- прогнозно търсене на енергия от възобновяеми източници до 2020 г., което ще бъде задоволено извън вътрешното производство.

Прогнозният документ посочва, че сумарният технически потенциал за производство на енергия от възобновяеми източници в България е приблизително 4500 ktoe годишно, като най-голям дял се пада на хидроенергията (~31%) и биомасата (~36%). Географското положение на страната предопределя сравнително минимален дял на вятърната енергия (~7.5%) и енергията на приливи, отливи и морски вълни. Страната има значителни горски ресурси и развито селскостопанско производство – източници на твърда биомаса и на суровина за производство на биогаз и течни горива. Към 2008 г. в България най-пълноценно се използва потенциалът на хидроенергията чрез ВЕЦ, и отчасти твърдата биомаса. С бързи темпове се развива производството на електроенергия от вятърни и слънчеви централи, както и използването на слънчева енергия за битови нужди.
Потенциалът на страната за съвместни енергийни проекти от възобновяеми източници с други държави членки е свързан най-вече с р. Дунав и в по-малка степен с Черно море. Идеята за изграждане на две общи хидроцентрали между България и Румъния се възроди през 2008 г. и е реално проектите да завършат преди 2020 г.

След 1 януари 2017 г. България може да реализира ограничен внос на биогорива, за да бъде изпълнена задължителната цел от 10% дял в транспорта на енергия, произведена от възобновяеми източници