fbpx Българският вариант на взаимните фондове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българският вариант на взаимните фондове

етикети

Финансова група ЕЛАНА

Финансова група ЕЛАНА
работи успешно на българския пазар от 1991 г. и се утвърди като най-голямата частна небанкова финансова институция. Тя предлага на клиентите си различни финансови продукти, включващи управление на активи, инвестиционно банкиране, операции на капиталовите и паричните пазари, корпоративни финанси, финансово консултиране. През 2002 г. ЕЛАНА създаде специализирано дружество за управление на инвестиционни фондове "ЕЛАНА Фонд Мениджмънт", което управлява както създадения взаимен фонд "ЕЛАНА Еврофонд", така и фондовете на други институционални инвеститори.

Къде държат парите си американците? Повече от 80 милиона американци или почти половината домакинства в САЩ притежават акции на взаимни фондове. През последните 20 години тази индустрия се развива с голяма скорост и към този момент над 1,480 трилиона долара са инвестирани чрез такива дружества. Основната идея, заложена в създаването на взаимните фондове, е възможността на малките инвеститори да получат достъп до професионално управление на парите си сред бурния океан на финансовите пазари.
Какво представляват взаимните фондове?
Нищо повече от колекция акции или облигации. На взаимните фондове може да се гледа като на компании, които събират капиталите на група хора, за да ги инвестират в акции, облигации или други ценни книжа. Всеки инвеститор притежава дялове, които представляват неговата част от фонда. Тяхната цена е ниска, което позволява лесно инвестиране и дори участие в няколко различни фонда, за да се намали пазарният риск. От вложенията в инвестиционните фондове се печели по няколко начина:
Приходите идват от дивиденти от акции и от лихви от облигации, но ако фондът продава ценни книжа, чиято цена се е повишила, се реализират капиталови печалби, които според българското законодателство са данъчно необлагаеми;
Ако нараства цената на активите, в които е инвестирал мениджмънтът на дружеството, но те не са продадени, цената на фонда също ще върви нагоре;
Редовните преоценки на активите
позволяват да се знае във всеки един момент какво притежават инвестиционните дружества и колко струва един дял във фонда.
Предимствата на взаимните фондове пред самостоятелното инвестиране или вложението в банкови депозити не се крият единствено в професионалния мениджмънт. Естествено това е един от най-големите плюсове на фондовете - повечето инвеститори нямат време и най-вече подходящите умения да създадат и управляват сами собствен портфейл.
Взаимният фонд е сравнително евтин начин за
дребния вложител да наеме специалист, който да прави и следи инвестициите му

Притежаването на такива акции е далеч по-безрисково от вложението в една-единствена компания или от парите, инвестирани в една облигация. Целта на диверсификацията е да се инвестира в голям брой активи, като загубата от един да бъде минимизирана от печалбите от останалите. С други думи, колкото повече различни активи притежава фондът, толкова по-малко ще се почувства загубата от някой от тях - така, както стана с фалитите на Enron и WorldCom. За дребните инвеститори е почти невъзможно да конструират достатъчно диверсифициран портфейл с малка сума пари. Това може да го направи мениджмънтът на фонда, който управлява поне няколко милиона. Портфейлите на големите взаимни фондове обикновенно са съставени от акции на стотици компании от различни индустрии. Едно инвестиционно дружество може да бъде привлекателен клиент за финансовите посредници. Търгуването с големи количества ценни книжа им позволява достъп до по-добри цени и до по-ниски такси по транзакциите.

Къде сме ние?
За съжаление България не може да се похвали с развита система от взаимни фондове. Предимството на този факт е, че индустрията е в зората си и предстои да се развива с бързи темпове. Акции на фонд, инвестиращ в ценни книжа с фиксиран доход, могат да бъдат закупени от Pionner Investements чрез клоновете на Булбанк АД. Единственият изцяло български взаимен фонд, инвестиращ в ценни книжа с фиксиран доход, се управлява от УД "Елана Фонд Мениджмънт" АД и е инвестиционно дружество от отворен тип, което ежедневно обявява цени за продажба и обратно изкупуване. Исторически доходността на ИД "Елана Еврофонд" АД на годишна база е била средно в рамките на 8-12%. Очакват се няколко нови финансови институции да създадат подобни дружества, с което да са налице и нови алтернативи пред инвеститорите във взаимни фондове. В България съществуват няколко дружества, които инвестират в акции на български компании. Техните книжа се търгуват на Българската фондова борса.
Предимство за родния инвеститор е фактът, че доходът, реализиран от търговия с книжа на всички компании (вкл. "Елана Еврофонд"), които се търгуват на Българска фондава борса, са освободени от данъци, докато доходът от чужди взаимни фондове е данъчно облагаем. Акции (дялове) на фондове, инвестиращи на световните пазари, могат да бъдат закупени чрез водещите инвестиционни посредници.


Тези предимства са познати на инвеститорите, но и обикновените вложители в банкови депозити също могат да спечелят от ползите на инвестиционните фондове. Също както акциите на дадена компания или определена държавна ценна книга, акциите на взаимните фондове могат да бъдат продадени по всяко време - предимство пред срочните депозити, които блокират сумата за определен период. В същото време инвестициите във фондовете са опростени от големия брой предложения, които се предлагат от банки и брокерски къщи, като минималните суми за инвестиране достигат до 100 единици от дадена валута. Най-голямото предимство пред депозирането на средствата в търговската банка е неограничената доходност, която може да бъде реализирана.
В действителност печалби над 25-30% са приоритет на вложения в технологични и високорискови инвестиции. Важно е да се разбере, че всеки взаимен фонд има различни цели и различна толерантност към риска. Най-общо казано, колкото по-високи доходи се гонят, толкова по-голям е рискът от загуби. Въпреки че някои фондове са по-сигурни от други, всеки от тях притежава ниво на риск. Всеки фонд има инвестиционна политика, която указва в какви активи може да бъдат инвестирани средствата на акционерите. По това се ориентират и инвеститорите, очаквайки да получат определен доход за вложенията си. Взаимен фонд, който инвестира в облигациите на правителството на САЩ или на страните от ЕС, носи много по-нисък риск в сравнение с вложенията в Аржентински книжа например. Затова и доходността от тези фондове е значително по-ниска. В първия случай най-доброто представяне през последната година е в рамките на доходност от 6% до 12%, докато инвестициите на взаимните фондове, насочени към облигациите на Латиноамериканските страни, без усилие надхвърлиха доходност от 30-40%. По-висок доход носят облигациите, емитирани от общинските органи или корпорациите.
Освен регионалните различия инвестиционните дружества се различават и по типа инструменти, към които са се насочили - инструменти на паричния пазар, облигации или акции.
Взаимните фондове се делят на три основни групи, а всички са някаква тяхна разновидност:

фонд, инвестиращ в акции на бързоразвиващи се компании, се нарича нарастващ;
фонд, инвестиращ в компании от един регион или сектор на икономиката, се нарича специализиран;
разновидността с най-нисък риск са фондовете, които инвестират в инструменти на паричния пазар - Money Market Funds.


Сред основните инструменти на паричния пазар са краткосрочните държавни ценни книжа. Доходността, която реализират, обикновено е два пъти по-висока от тази по разплащателна или спестовна сметка. Фондовете, инвестиращи в ценни книжа с фиксиран доход - Fixed Income Funds носят по-висок доход. Те са създадени да носят стабилност при зададено ниско ниво на риск и инвестират в държавни ценни книжа, корпоративни и ипотечни облигации. Съществуват балансирани фондове - Balanced Funds, търсещи най-подходящата комбинация между инвестиции в акции на компании и ценни книжа с фиксиран доход. Целта на тези фондове е да осигурят баланс от сигурност, текущ доход и капиталови печалби. Стратегията им е в подбора на акции и облигации, като пропорциите зависят от преценката на фонд мениджърите съобразно състоянието на съответната икономика.
Най-голямата група фондове инвестират в акции - Equity Funds.
Целта им е да осигурят дългосрочно нарастване на инвестираните средства. Съществуват голям брой различни класове фондове според видовете акции от отделните индустрии. Глобалните, или познатите още като международни фондове (Global International Funds), инвестират в активи извън страните, в които са регистрирани. Основната идея при тях е възможността да се получи по-добър доход от дадена икономика във възход в момент, когато собствената страна е в застой. Съществуват и специализирани фондове, които се насочват в определени географски райони или сектори на икономиката. Например даден фонд може да инвестира в акции на компании само от Източна Европа или само в компании от финансовия сектор. Такъв портфейл е донесъл през последната година възвращаемост между 20 и 30% за 10-те най-добри фонда, насочени към финансовия сектор. Най-добрите технологични инвестиционни дружества са реализирали дори над 100% печалби! По-тясна категория са индексните фондове. Те инвестират в индексите на фондовите борси и тяхното представяне следва движението на определен индекс - например S&P 500 или Dow Jones Industrial Averag