fbpx Играчките в Европа с най-много потребителски сигнали за проблеми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Играчките в Европа с най-много потребителски сигнали за проблеми

Водеща снимка
Да

Играчките в Европа с най-много потребителски сигнали за проблеми

Европейската комисия публикува последния си доклад относно системата на Комисията за предотвратяване или ограничаване на продажбата на опасни продукти на пазара, т. нар. „система за бърз обмен на информация“.

От доклада става ясно, че броят на действията, предприети от компетентните органи вследствие на сигнал, се увеличава всяка година, като достига 4 477 през 2019 г. в сравнение с 4050 през 2018 г.
През 2019 г. органите от 31 участващи държави в системата за бърз обмен на информация (държавите — членки на ЕС, плюс Обединеното кралство, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) обмениха чрез системата 2 243 сигнала за опасни продукти, което доведе до предприемането на 4 477 последващи действия. Това представлява увеличение с 10 % спрямо миналата година и с 63 % от 2015 г. насам.
Действия, предприети в резултат на изземането или унищожаването на продукт от дистрибутори и търговци на дребно, преди да достигнат до потребителите, за да се изтеглят от потребителите продукти, които не са безопасни.

Според представения доклад играчките представляват продуктовата категория, за която са подадени най-много сигнали (29 % от всички сигнали), следвани от моторните превозни средства (23 %), електрическите уреди и оборудването (8 %).

Голям брой сигнали са подадени и за категориите на козметичните продукти, облеклото, текстилните изделия и модните артикули, както и за продуктите за грижа за детето и оборудването за деца. Рисковете, за които са подадени най-много сигнали, са свързани с продукти, причиняващи наранявания (27 %), като фрактури или сътресения. Вторият най-често сигнализиран проблем е свързан с химичните компоненти в продуктите (23 %), следван от рисковете от задавяне при децата (13 %).

Въпреки че не са обхванати от доклада за 2019 г., редица нови сигнали са регистрирани от началото на пандемията от коронавируса за предпазни маски за лице, за защитни костюми,  дезинфектанти за ръце, ултравиолетови лампи („палки за дезинфекция“).

Европейската комисия и избраните от държавите членки европейски органи, доведе до проверка на безопасността на 652 продукта. Продуктите, избрани за изпитване от държавите членки, включваха лични транспортни средства, меки плюшени играчки, зарядни устройства, батерии, детски седалки за велосипеди и играчки тип желе (слайм). 38 % от всички изпитвани продукти не са в съответствие с конкретни аспекти на законодателството на ЕС в областта на безопасността. За 11 % от продуктите — 75 продукта — бе установено, че представляват сериозен риск за потребителите.

Например, докато всички изпитвани седалки за велосипеди представиха някакъв вид риск, само в 8 % от случаите те бяха сериозни. По категории, меките плюшени играчки показаха най-висок процент на сериозен риск — 68 %, докато батериите показаха най-малко сериозни рискове (1 %). При извършване на тази работа, ако бъде установено, че даден риск е сериозен, информацията за продукта се въвежда в системата за бърз обмен на информация, за да се предотврати разпространението на опасни продукти на пазара.
Следващи стъпки Комисията ще продължи да модернизира системата за бърз обмен на информация, за да насърчи потребителите да правят справки в базата данни на сигналите и да вземат сигурни решения за покупка.

В контекста на пандемията от коронавирус Комисията също така отправя конкретна покана за представяне на продукти, свързани с вируса. Съвместната работа, която ще бъде подобна на работата, извършвана за продукти, които не са свързани с коронавирус, ще обхване полумаски за лице, дезинфектанти за ръце и ръкавиции, и се очаква да започне преди средата на юли 2020 г.

Понастоящем се определят приоритетите за CASP 2021. Контекст От 2003 г. насам чрез системата за бърз обмен на информация се гарантира, че всички държави членки и Европейската комисия се уведомяват своевременно за опасните нехранителни продукти, иззети и/или изтеглени от пазара където и да е в Европа. По този начин навсякъде в ЕС могат да бъдат предприети подходящи последващи действия. Системата за бърз обмен на информация има специален публично достъпен уебсайт Safety Gate (портал за безопасност), на който се публикуват седмични актуализации на сигналите, подадени от участващите в системата национални органи. Благодарение на модернизирането на системата специфичните предупреждения могат да бъдат приоритизирани и обработвани веднага при пристигането им, като например сигнали за опасни предпазни маски през април 2020 г. Предприятията могат също да използват специалния бизнес портал Business Gateway, за да уведомяват бързо и ефективно националните органи за продукт, който са пуснали на пазара и може да е опасен.