fbpx КФН регламентира застрахователните възнаграждения | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

КФН регламентира застрахователните възнаграждения

КФН регламентира застрахователните възнаграждения

Комисията за финансов надзор прие Наредба за изискванията към възнагражденията в застрахователите, в презастрахователите и в здравноосигурителните дружества. Документът урежда въпроси, приети за важни и регламентирани в правото на Европейския съюз. Въвеждат се изисквания относно приемане на политика за възнагражденията на ключовите позиции в застрахователите, презастрахователите и здравноосигурителните дружества. Също така се определят принципни изисквания към формирането на различните eлементи на възнагражденията, като например фиксираното възнаграждение и различните видове допълнителни бонуси и стимули. Необходимо е приемането от дружествата на прозрачни правила за получаване на бонуси и допълнителни възнаграждения. Всички мерки са насочени към намаляване на вероятността ключовите позиции в дружествата да организират дейността на дружеството, така че необосновано да го излагат на рискове, с цел реализиране но по-високи доходи за самите себе си. Търси се подходящ баланс между интересите и стабилността на самото дружество и рисковия апетит на ключовите фигури в него.