fbpx Съвет за иновации | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Съвет за иновации

етикети

Българската търговско-промишлена палата, Българската академия на науките,
Селскостопанска академия, Техническия университет, гр.София и около 10 други
университети и висщи училища се споразумяха за създаването на Съвет за
иновации. Учредителното събрание на новата структура се състоя в сградата на
БТПП, като на събитието присъстваха представители на научните среди и
бизнеса. Зам.-председателят на БАН акад. Александър Попов и председателят на
търговската палата Цветан Симеонов подписаха официално споразумението.
Според него новият съвет ще съдейства за въвеждането на иновационни продукти
и услуги и ще подпомага за осъществяване на връзката между науката и
бизнеса.

 

„Научна разработка, колкото и да е иновативна, не е иновация, без да се
използва от бизнеса и без да има практическо приложение“, заяви акад. Попов.
Той беше категоричен, че новата структура ще допринесе за повишаването на
конкурентоспособността на българската икономика, както и за развитието на
науката.

По време на учредителното събрание беше подписано рамково споразумение за
сътрудничество между БТПП и БАН, което всъщност представлява актуализация на
подписано преди две години споразумение между БТПП и БАН с фокус върху
науката и иновациите. Заради отсъствието на председателя на БАН,
споразумението подписаха председателят на БТПП Цветан Симеонов и заместник
председателя на БАН академик Александър Попов. Ще очакваме от бизнеса да
получаваме поръчки какво да правим, къде да насочим конкретните си научни
усилия, за да сме полезни на бизнеса. С това споразумение се създават
условия за такава връзка”, заяви акад. Попов.

 

Решено беше ръководството на Съвета да е от 9 члена, като за съпредседатели
бяха избрани проф. Стефан Хаджитодоров, който е Главен научен секретар на
БАН и от страна на БТПП съпредседател е Йосиф Аврамов, който е член на
УС на БТПП и председател на УС на Консултантски център по европейски
програми „Люлин”.

Още миналата година от БТПП направи проучване сред членовете си за
намеренията на фирмите да въвеждат иновации и се оказа, че голяма част от
фирмите още нямат разбиране за нуждата от рационално и активно ползване на
капацитета на съществуващите научни звена. Макар и посочвайки повече от един
отговор, на въпроса как предприятията смятат да въвеждат иновации, 80% от
отговорилите фирмите смятат да развиват иновации със свои собствени кадри,
което според Симеонов е доста лекомислено. Други 32% от представители на
бизнеса възнамерява да внедрява иновации с помощта на научно-изследователски
институти, 20 процента - с помощта на специалисти от ВУЗ, и 3 на сто - с
чуждестранни специалисти. 32% от анкетираните заявили, че не смятат да
влагат достатъчно средства в иновации, по данни от изследването на Палатата.

 

Инициативата и способността на участниците в иновационния съвет да
формулират точни проекти ще е ключово за спечелването на финансиране със
средства по европейските фондове и програми, например националната
оперативна програма “Конкурентоспособност”, инициативата Джеръми към нея,
програма “Конкурентоспособност и иновации” на ЕС, VІІ и VІІІ рамкови
програми на ЕС и т.н.