fbpx Конкурентни позиции и перспективи за привличане на чужди инвестиции в България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Конкурентни позиции и перспективи за привличане на чужди инвестиции в България

В Доклада за световните инвестиции през 2006 г. на UNCTAD се отбелязва също, че през следващите две години Югоизточна Европа ще привлече още по-големи потоци чуждестранни инвестиции, особено България и Румъния като бъдещи страни-членки на ЕС. Основните предимства се определят като близост с границите на съюза и ниските разходи за труд в региона - сравними с тези в Индия и Китай. От друга страна се отбелязва, че “За да се възползват от това предимство, страните от Югоизточна Европа трябва да предложат и същото ниво на производителност”.
Резултатите от прогнозно изследване на UNCTAD за потоците на преките инвестиции, извършено чрез допитване до експерти, транснационални компании и инвестиционни агенции за периода до 2008 г., показва, че привлекателните сектори са: услугите: информационните и комуникационни технологии, услуги, свързани с производството и разпределение на електроенергия, вода и газ, транспорта и туризма; следвани от производствения сектор - електроника и електротехника, машиностроене и металообработване; в първичния (primary) сектор - миннодобивната и петролна промишленост. В анализите на UNCTAD се отбелязва и нов феномен - за пръв път транснационалните компании установяват изследователски и технологични центрове извън развитите страни, която тенденция се отнася
в близка перспектива и за Югоизточна Европа.
Направените изводи за най-перспективните сектори за привличане на инвестиции, от горецитираното прогнозно изследване са в пълно съзвучие и с изводите и препоръките в доклада на “Делойт” за България, изготвен по поръчка на Министерството на икономиката през 2005 г. На базата на анализа на конкурентните предимства и недостатъци на България, както и на бъдещите глобални и регионални потоци от ПЧИ са определени секторите, които имат голям потенциал за привличане на ПЧИ. Според Делойт, икономическите отрасли с най-добър потенциал за привличане на инвестиции в средносрочен план се концентрират до: ИКТ, аутсорсинг, машиностроене, електротехника
и електроника.

България е сред най-предпочитаните места за аутсорсинг (изнасяне на корпоративни дейности)
в сферата на информационните технологии, бизнес процесите и информационните центрове, според класацията на американската консултантска компания “Ей Ти Кърни” за 2005 г.(A.T. Kearney: 2005 Global Services Location Index - ноември 2005 г.).
България е на 15 място, пред Словакия - на 16 място, а Румъния е на 24 място. Това потвърждава и изводите, направени в изследването на Делойт, което посочва отличните перспективи за аутсорсинга като един от най-перспективните сектори за привличане на инвестиции в България.


Натиснете върху графиката за да я видите по-голяма

От друга страна, икономическият растеж през следващите години ще бъде генериран от големите и мащабни инвестиционни проекти за развитие на техническата инфраструктура -
енергийна, транспортна, телекомуникационна и водния сектор. Изпълнението на тези мащабни инвестиционни проекти предопределя големите възможности за участие на чуждестранни компании в партньорство с българските инженерингови предприятия, с доказан авторитет в изграждане и експлоатация на инфраструктурни обекти.
Всички тези положителни тенденции се оказаха възможни благодарение на общото подобрение на бизнес климата в страната, което много точно беше отчетено и от проучването на Асоциацията на европейските палати. Базирано върху очакванията за 2006 г. и развитието от 2005 г. на 80 000 фирми от 27 държави, изследването показва, че

България е на 6-то място от 27 европейски държави по положителни очаквания за бизнес климата през 2006 г.
В допълнение на това българските предприемачи имат по-оптимистични очаквания за развитието на техния бизнес. 56 % от българските компании очакват положително развитие, срещу 46 % от фирмите в ЕС-15.
Българското правителство споделя общоприетото мнение, че инвестициите имат ярко изразен положителен ефект върху икономиката, като чуждестранните инвестиции се открояват със своята значимост. Подобряването на инвестиционния климат е един от главните приоритети на икономическата политика. Крайната цел е повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и постигане на стабилен и устойчив икономически растеж чрез насърчаване на инвестициите, за да може страната да се позиционира успешно на конкурентния глобален пазар.