fbpx Над 40% от електроенергията в България се търгува на свободния пазар | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Над 40% от електроенергията в България се търгува на свободния пазар

Над 40% от електроенергията в България се търгува на свободния пазар

В България има 4,99 млн. потребители на ток. Едва около 0,1% от тях са сменили доставчика си до момента. Това са предимно стопански клиенти присъединени на високо и средно напрежение, които потребяват около 40% от енергията на вътрешния пазар по данни от energienpazar.bg.

През 2014 г. на свободния пазар са регистрирани 2771 нови потребители. Към месец май тази година общият им брой по данни на ЕСО ЕАД е 5917. Този ръст се дължи и на регистрацията на пазара на все повече стопански клиенти с обекти на ниско напрежение.

За второто тримесечие на 2015 г. се отчита лек спад в цените по предложения за доставка на свободния пазар. В таблицата по-долу са посочени средни цени от преглед на общо 180 ценови предложения към крайни клиенти=

Индивидуалните цени варират значително според размера на консумацията, профила на потребление и условията на доставка. През следващите две години се очаква около 10% от общо 586 хил. небитови потребители с обекти на ниско напрежение да сменят доставчика си за първи път привлечени от по-ниските цени на свободния пазар спрямо тези на регулиран. Тази група клиенти консумира около 25% от ел. енергията у нас.

Относителен дял от общата консумация по групи клиенти за 2014 г.

По данни на КЕВР броят на битовите клиенти в страната е 4,4 млн, като делът на тази група от общото потребление е 38%. Тези клиенти също имат право да сменят доставчика си, но масовата им миграция не се очаква преди 2016 г, тъй като процедурата по смяна на доставчик е все още прекалено сложна, а и крайната цената на регулиран пазар за тях към момента е по-ниска от тази на свободния.

Facebook коментари