fbpx Накратко за инвестиционните проекти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Накратко за инвестиционните проекти

Накратко за инвестиционните проекти

С настоящата статия имаме за цел накратко да разгледаме етапите за реализация на инвестиционнен проект от идеята до крайния резултат.
Началото се поставя с идеята, която трябва да е иновативна, переспективна, по възможност лесна за реализация (с по-малко ресурси да се постигне по-голям ефект). Може да се инвестира практически във всичко: строителство, хранително-вкусова промишленост, персонал, идеи и др. За да се превърне една идея в инвестиция, трябва да има разработен инвестиционен проект, който да бъде финансово обезпечен. Финансовото обезпечаване на инвестиционния проект основно върви по три направления:

1. Собствено финансиране - това са собствени средства на инвеститора, които той може да вложи в това начинание. Такова финансиране може да си позволят фирми и корпорации със сравнително стабилен бизнес, развиван с годините, позволяващ
им да натрупат капитал за инвестиране.
2. Заемно финансиране - този вид финансиране е основно от банкови или търговски заеми или чрез лизингови схеми. Към него може да причислим и издаването на емисии корпоративни облигации на фондовите борси.
3. Смесено финансиране - този вид финансиране съчетава елементите на собствено и заемно финансиране и се използва при инвестиционни проекти, при които инвестицията съчетава бързовъзвръщаеми проекти, с такива при които срокът на възвръщаемост на инвестицията е по-бавен.
След като финансовото обезпечаване на проекта е наред, финансово-икономическият анализ показва дали инвестицията е икономически обоснована.
За целта трябва да се направи анализ за:

  • Паричните постъпления, очаквани от реализацията на инвестицията.
  • Прогнозните разходи.
  • Прогнозните финансови резултати.
  • Какъв период Дълготрайните активи ще се откупят чрез паричните постъпления.
  • Срока на възвръщаемост на инвестицията.
  • Доходността от алтернативни инвестиции.

Важните коефициенти, които трябва да се изчислят са: За рентабилност, За финансова автономност, За възвръщаемост. Основна цел на всеки инвестиционен проект е той да бъде колкото се може по-реалистичен, да бъде максимално рентабилен, за да може да се акумулират достатъчно парични постъпления, които да гарантират на фирмата финансова независимост (което да я предпази от външни финансови сътресения), както и допълнителни средства
за инвестиране и прилична норма на печалба.

След финансовото обезпечаване и анализ трябва да се пристъпи към осъществяване на инвестицията
След присъединяването на България към Европейския съюз вече съществува възможността инвестиционните проекти да бъдат финансирани от Структурните фондове на ЕС, както и да бъдат подкрепени чрез местно финансиране и с подкрепата на Държавната администрация. В България един инвеститор може да бъде подкрепен от държавната администрация при реализацията на неговата инвестиция чрез Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото приложение. Според размера на инвестицията те се групират в следните класове:

Първи клас
Размер на инвестицията над 70 млн. лева
Втори клас
Размер на инвестицията между 40-70 млн. лева
Трети клас
Размер на инвестицията между 10-40 млн. лева

За да се сдобие със сертификат за Клас инвеститор, дадена фирма трябва да подаде заявление до Директора на Българска агенция за инвестиции и да представи инвестиционен план. В момента се обсъжда изменение на Закона и правилника към него, с което от инвестициите ще отпаднат услугите, което ще доведе до отлив на желаещи инвеститори да се сдобият със сертификат от БАИ и оттам да ползват преференциите, които им дава Законът. Основно изискване на Закона за насърчаване на инвестициите е да има самоучастие на инвеститора мининум с 25 % от инвестиционния проект.

Държавата поема ангажименти по изграждане на инфраструктурата и спомагателните обекти, с които да се улесни изпълнението на инвестицията
Такива проекти би следвало да бъдат и консултирани с Комисията за защита на конкуренцията, дотолкова доколкото предоставените от държавата средства под формата на инфраструктура представ-ляват или не държавна помощ.
Друга преференция, която дава държавата чрез нашето законодателство, е по-бързото възстановяване на ДДС при изпълнение на инвестиционни проекти, одобрени от Министъра на финансите. Основно изискване е инвестиционният проект да е със срок до 2 години, за минимум 10 млн. лева и да се създадат минимум 50 работни места. Отново има изискването за самоучастие в инвестиционния проект без обаче да е фиксиран минимален процент на това самоучастие. При одобрение на такъв проект от Министъра на финансите, инвеститорът има право да внесе стоки без реално да е внесъл дължимото ДДС. След внасяне на данъка инвеститорът има право на данъчен кредит за внесените стоки в изпълнение на инвестиционния проект, както и му се дава правото за ускорено възстановяване в рамките на 30 дни, а не както гласи общата разпоредба в рамките на 45 дни. И тези проекти подлежат на съгласуване с КЗК и с Дирекция “Конкуренция” към Европейската Комисия, относно дали представляват допустима държавна помощ.

Следващият етап е самото изпълнение на
инвестиционния проект, който включва подбор
на изпълнители, подизпълнители и персона
л

Важен момент е контролът по изпълнението на инвестиционния проект, който включва, както самоконтрол, така и независим външен одит. С оглед на по-горе споменатите преференции, които Държавата може да окаже в подпомагането на даден инвестиционен проект тя също упражнява контрол по издадените сертификати и разрешителни, като на определени периоди инвеститорът трябва да представя точни отчети по изпълнението на инвестиционните си намерения. Изпълнението на един инвестиционен проект с подкрепата на Държавата трябва да се разглежда, като партньорство между равнопоставени и съответно всяка една от страните да изпълнява своите ангажименти. В случаи, когато инвеститорът не изпълнява инвестиционния план съществува опцията, дадените му разрешителни от Министъра на финансите да бъдат отнети с произтичащите от това негативни последици, което, разбира се, би рефлектирало негативно във финансово отношение на инвеститора.
Качествената идея, представена по атрактивен начин пред заинтересовани инвеститори, може да донесе ползи не само на съответния инвеститор, но и на обществото като цяло с цел по-бързото икономическо развитие на нашата страна.

За контакти:
“Лега Арт” ЕООД
тел. 02/ 952 33 73
www.lega-art.com

Facebook коментари