По-високи цени на произвоителите

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2012 г. е с 1.7% повече от предходния месец. Увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 2.6%, в преработващата промишленост - с 1.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3 на сто.

В преработващата индустрия по-значително нарастване на цените спрямо предходния месец има при производството на основни метали - с 6.2%, на химични продукти - с 3.1%, и при тютюневите изделия - с 1.4 на сто. И причината за това е скокът на цените на повечето суровини.

И индексът на цени на производител на вътрешния пазар през януари 2012-а в сравнение със същия месец на 2011 г. нараства, но с 5.3 процента. Увеличение има в преработващата промишленост - с 6.3%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.1%, докато в добивната промишленост цифрите отчитат намаление - с 3.4 процента.

Увеличават се цените в преработващата промишленост спрямо януари 2011 г., като при производството на химични продукти - то е с 16.3%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - е с 8%, при производството на тютюневи изделия - със 7.1%, и при производството на хранителни продукти - със 7 процента. Намаление на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 3.2%, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 0.9%.

Facebook comments