fbpx Коефицентът на икономическата ни активност е 65% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Коефицентът на икономическата ни активност е 65%

Коефицентът на икономическата ни активност е 65%

Общо 3 263.8 хил. души е икономически активното население в страната на възраст между 15 и 64 години. Коефициентът на икономическа активност е 65,6% и в сравнение с второто тримесечие на 2010 г. намалява с 1,3 пункта. През второто тримесечие на 2011 г. коефициентът на заетост на населението на възраст 15 - 64 навършени години е 58,2%, или с 2,0 пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2010 година. 

През второто тримесечие на 2011 г. икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 710.4 хил., или 34,4% от населението в същата възрастова група. От тях 760.0 хил. са мъже и 950.4 хил. - жени, а коефициентите на икономическа неактивност по пол са съответно 30,7 и 38,0%.

През второто тримесечие на 2011 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години достига 2 934.1 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст e 45,3%. В сравнение със същия период на 2010 г. броят на заетите лица намалява с 4.5%, а относителният им дял - с 1.7 пункта. Намалението е по-голямо при мъжете.

През периода второ тримесечие 2010 - второ тримесечие 2011 г. най-съществено е намалението в броя на заетите лица с основно или по-ниско образование - с 14,4%, докато намалението на заетите с висше образование е с 0,5%.

По статус заетите лица са: работодателите са 109.3 хил. (3,7%), самостоятелно заети, ненаемащи работна ръка - 220,8 хил. (7,5%), наети лица - 2 571.5 хил. (87,6%), и неплатени семейни работници - 32.5 хиляди (1,1%). 

Между второто тримесечие на 2010 г. и второто тримесечие на 2011 г. заетите лица в индустрията намаляват с 11.3%, а в останалите сектори - селско и горско стопанство и услуги, заетите са съответно с 4.4 и 0.6% по-малко. През второто тримесечие на 2011 г. делът на заетите лица в услугите достига 61.5% от всички заети, в индустрията - 31.2%, а в селското и горското стопанство - 7.3%.

През второто тримесечие на 2011 г. безработните лица в страната са 369.8 хил., а коефициентът на безработица - 11.2%. Броят на безработните младежи (15 - 24 навършени години) е 60 хиляди (при 58.0 хил. за същия период на 2010 г.). Коефициентът на младежка безработица е 25,3%.