fbpx Признанието и поощрението ангажират екипа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Признанието и поощрението ангажират екипа

Спомняте ли си рисуваните книжки от детството, показващи някакъв смахнат учен, който въвежда безкрайна поредица уравнения в компютър, натиска тук-там и машината изплюва мъничък къс хартия с отговор на задачата? Често сме си казвали: „Да бе толкова лесен и тоя номер с признанието. Да имаше един най-обикновен калкулатор, в кой-то въвеждаш името на свой подчинен, неговите интереси и житейски цели, постижението му и какво представлява то от гледна точка на корпора-тивните цели и ценности, а той ти изхвърля бележка с решение по конкретния случай, такова каквото е в състояние да дръпне най-тънката струна в душата на човека.“

Вие, в качеството си мениджър, сте именно то-зи Морковен калкулатор. И преди мисълта за това да е смутила вътрешното ви равновесие, спомнете си, че тази част от книгата е написана специално с цел да намерите тук съвет относно способите за под­биране на наистина стимулиращи награди, които са в състояние да ви помогнат за постигане на набелязаните цели. В Част II разисквахме гра-дивните елементи на Морковената култура. Тази последна част се впуска в повече практически детайли с надежда да ви оборудва с инструментариум за преодоляване на много от предизвикателствата, с които е свързано признанието, включи-телно:

Равнище: кое ниво на отличие съответства на конкретния повод?
Бюджет: с какви средства разполагате?
Награди: сред какви награди имате възможност да избирате?

Тези инструменти ще ви помогнат за по-успешно използване на наградата като средство за укрепване на вашия работен колектив, което едно-временно с това помага на хората ви да разгърнат още повече своя творчески потенциал.
Нека започнем с определяне адекватното ниво на наградата.

Равнище

Сара току-що е успяла да изолира вируса, кой-то блокира вашия сървър по няколко пъти на месец, и ликвидира опасността. Заслужава награда. Но на какво ниво? Жетон за измиване на колата, благодарствена записка, пътешествие до Бора-Бора?
От опит с много организации – с персонал от по неколкостотин до десетки хиляди души – сме извели някои емпирични правила за определяне равнището на приноса.
Решете дали конкретното постижение представлява (1) малка стъпка, съобразена с вашите ценности; (2) еднократен изключителен, свързан с ценностите ви принос, който допринася осезаемо за общия успех; (3) изключителна демонстрация на вашите ценности в действие, чийто траен ефект допринася за по-голям успех на организацията; (4) действие, програма или поведение, които се отразяват осезателно върху крайния резултат. С цел да улесните мъдрото разпределение на морковите, разделете ги в четири категории: благодарност, бронзови, сребърни и златни награди.

Признанието тип благодарност е за всекидневни нужди, за насърчаване на ония малки стъпки, които – като цяло – водят към трайни успехи. В края на краищата твърде рядко големи неща ни правят предпочитани в представите на потребителя; малките стъпки на стотици и хиляди хора все-ки ден осигуряват оня имидж, който ни отличава от конкуренцията. Признанието тип благодарност е най-често използвано от ефективния мениджър. То се изказва на подчинен, който отговаря на изискванията (без непременно да ги надхвърля). Това е рутинно насърчаване на човек, който е последо-вателен в упорния труд, който е винаги точен, ко-йто е винаги учтив при доставяне на поръчка у дома на клиента или на неговото работно място, винаги добронамерен, който е ненадминат колек-тивен играч, който е направил впечатляващ, но не докрай успешен ход, и така нататък. Признанието тип благодарност може да се изкаже публично или на четири очи, с имейл, или с написана на ръка записка, или посредством нещо с неголяма стойност (най-често 50 долара или по-малко), като на-пример билети за кино, аранжирана в магазина кошничка с подаръци, купони за кафе и закуски, а понякога и с по-солиден подарък, ако прецените, че си заслужава.

Бронзовите награди се полагат за еднократни изключителни постижения, свързани с наши осно-вни ценности, като например „укротяване“ на ра-зярен клиент, с което се спасява целия ден, поема-не на извънредно дежурство, полагане на извънре-ден труд, за да бъде изпълнена навреме важна по-ръчка, рационализиране на рутинен процес, твор-ческо решение на определен проблем, привличане на перспективен нов клиент, откриване на компю-търен дефект (като нашата оправна Сара) и така нататък. Повечето бронзови награди представля-ват предмети на стойност между 50 и 100 долара. Може да бъде лична награда, вечеря за двама, би-лети за спортна среща или концерт, избор по ката-лог и каквото друго ви дойде на ума.

Среброто се полага за изключителен принос с траен характер. Подчинените ви заслужават подо-бни награди, когато последователно демонстрират фирмените ценности посредством решаване на сложни клиентски проблеми, систематично оста-ват след работно време, внедряват сложни изменения за усъвършенстване на организационни процеси, проявяват качества на добри ръководители, допринасят за привличане на перспективни клиенти, наставляват новоназначен за повишаване на неговата квалификация и производителност, проявяват изключително внимание към клиенти и така нататък. Ако ви стане известно, че пет мину-ти след края на работното време Сюзън не се замисля да отвори пред закъснял, но крайно заинтересован от някаква услуга клиент, тя определено заслужава сребро. Тази награда се връчва тържествено, а цената є е между 100 и 500 долара.

Със златни награди се отличават прояви, които имат пряко отношение към подобряване на крайния резултат. Те могат да бъдат с еднократен или траен ефект и представляват най-висш израз на признание за изключителен принос. Подобни наг-ради се дават на лица, които очевидно повлияват върху финансовия резултат, да речем, посредс-твом разработване на нова система, която спестява пари, получават патент, печелят престижна награ-да в бранша, подобряват свързан с пряката дей-ност рекорд, въвеждат нов процес, който значи-телно повишава ефективността, постигат предва-рително набелязан обем, участват в колектив, кой-то спечелва голяма поръчка, допринасят същест-вено за запазване на ценен клиент. Нивото на наг-радата зависи от ефекта от съответния принос. Ако той се изразява в милиони, само въображени-ето ви може да сложи предел за стойността и вида на наградата, с която ще отличите съответното лице или екип. Тя може да включи парична съста-вка, но при всички случаи трябва да съдържа и ценен предмет за спомен на стойност 500 или повече долара. Отсъствието на подобен предмет е в със-тояние да сведе цялото събитие до равнището на обикновена бизнес сделка.

Откъсът е от книгата ПРИНЦИП НА МОРКОВА. В нея се представя как най-добрите мениджъри чрез признанието и поощрението ангажират екипите, задържат талантите и подобряват изпълнението.
Издателство “Класика и Стил”, стр.262, цена 19.00 лв.