fbpx Процедурата става по-лесна и по-бърза | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Процедурата става по-лесна и по-бърза

След като Народното събрание при на 28.04.2010 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн (ЗПД), публикуван в Държавен вестник на 11.05.2010г. промените влизат в сила на два етапа.

Нов момент в закона са изискванията за новост и оригиналност на дизайн на продукт, който е част от съставен продукт. В този случай дизайнът, приложен към или включен в продукт, който е част от съставен продукт, се смята за нов или оригинален, ако включената в съставния продукт част остава видима при обичайната употреба на този продукт и видимите особености на частта отговарят на изискванията за новост и оригиналност.

Изменена е и разпоредбата за обхвата на правна закрила на промишления дизайн, а именно обхватът на правна закрила се определя от изображението, съответно от изображенията на промишления дизайн и се разпростира върху всеки дизайн, който не създава в информирания потребител различно цялостно възприятие. Дадена и е конкретна дефиниция за информирания потребител, който е лице имащо опит, познания и интереси в съответния стопански сектор, към който принадлежи продукта със съответния дизайн.

Най-съществените промени, които влизат в сила от 12.03.2011 г. са свързани с режима, по който ще се предоставя право върху промишления дизайн за територията на Република България. Коренно променена е процедурата по регистрация на промишлените дизайни, която се развива в Патентно ведомство – от експертиза по същество, извършвана от Ведомството на базата на основанията, се преминава към регистрационна система.

Новата система за регистрация включва проверка дали заявката отговаря на изискванията за формална редовност и дали заявеният обект представлява дизайн по смисъла на закона и не противоречи на обществения ред или добрите нрави. Ако заявката за промишлен дизайн отговаря на посочените условия, се постановява решение за регистрация и дизайнът се публикува в Официалния бюлетин на ведомството. По този начин се ускорява процедурата за регистрация на промишления дизайн и в по-кратък срок се придобива изключителното право върху регистрираните дизайни.

При направената промяна отпада както публикация на заявката за промишлен дизайн и възможността за възражения на трети лица срещу нейната регистрация, така и служебното извършване от ведомството на проверка за новост на дизайна. Това налага икономическите субекти, които предлагат или се подготвят да произвеждат продукти да следят публикациите за регистрирани дизайни в Официалния бюлетин на Патентното ведомство или в предоставената на свободен достъп в интернет база данни за промишлените дизайни от една страна за да се предпазят от нарушаване на чужди права, а от друга – да поискат заличаване на регистрацията при наличие на материали, оспорващи новостта и/или оригиналността на дизайните.

Новост в закона е и възможността, ако таксите за заявяване и експертиза и таксите за регистрация не бъдат заплатени в предоставения едномесечен срок, те да бъдат платени в двоен размер до един месец след изтичането на предоставения срок.
Внимание заслужава предвидената възможност за отлагане публикацията на вече регистриран дизайн за срок от 30 месеца считано от датата на подаване на заявката, съответно от приоритетната дата. Отлагането не може да бъде за срок по-дълъг от 30 месеца, считано от датата на подаване на заявката. При множествена заявка искането за отлагане на публикацията на регистрацията може да се отнася само за част от дизайните. За отлагането на публикацията се дължи такса. Важно е да се знае, че притежателят на дизайна трябва най-късно до 27 месец от датата на подаване на заявката да подаде искане за публикация на регистрацията, придружено с документ за платените такси. Ако искането не е подадено в горепосочения срок или не са платени таксите заявката за регистрация на промишления дизайн се счита за оттеглена.

Възможността за отлагане на публикацията на регистрация е в интерес на притежателя на дизайна. Той може проучи пазара и своята конкуренция, да организира производството на продукт, в който е вложен дизайна, без да разкрива същността на производството си.

В закона подробно са разписани и данните, включени в Държавния регистър на промишлените дизайни. Посочено е, че регистъра е публичен и се публикува на интернет страницата на Патентното ведомство. Така всяко лице може както да поиска справка или извлечение от него, така и да се запознае с нужните му данни за даден дизайн от интернет страницата на ведомството.
Освен това са променени и материално-правните норми за заличаване на регистрирания дизайн, а именно основанието за заличаване на регистриран дизайн е, когато той е идентичен по смисъла на чл. 12, ал. 2 от закона на дизайн, който е станал общодостъпен по какъвто и да е начин преди датата на подаване на заявката, съответно приоритетната му дата, където и да е по света или е идентичен на дизайн, който е заявен преди датата на подаване на заявката за регистрация, и регистриран по национален или международен ред или като дизайн на Общността. Патентното ведомство може да заличи служебно регистриран дизайн, когато той не отговаря на определението за дизайн, съгласно чл. 3 или противоречи на морала или добрите нрави.

Информацията за регистрираните дизайни по национален ред може да се получи от сайта на Патентното ведомство