fbpx Разходите за отработен час се увеличават | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Разходите за отработен час се увеличават

Разходите за отработен час се увеличават

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през четвъртото тримесечие на 2011 г. се увеличават с 9,7% спрямо същия период на 2010 година. Увеличението в индустрията е 6,6%, в услугите - 17,4% и в строителството - 9,6%, според предварителни данни на Националния статистически институт. Най-висок ръст на общите разходи за труд, спрямо същия период на предходната година, е регистриран при създаването и разпространение на информация и творчески продукти и при далекосъобщенията - 36,8%, при професионалните дейности и научните изследвания е 29,3%, а при търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети е 22.8%. Най-малко е нарастването на разходите за труд у в сферата на образованието, управлението на отпадъци и ВиК усулгите - съответно 1.0% и 1.7%.

Намаление на общите разходи за труд е регистрирано при дейностите с недвижими имоти с 10.1%, хуманното здравеопазване и социалните дейнисти с 1.1%. В състава на общите разходи за труд, разходите за възнаграждения за един отработен час се увеличават също с 9.7% спрямо четвърто тримесечие на 2010 г., а другите разходи извън тези за възнаграждения - с 10.5 %.