fbpx Стабилизират изкупната цена на млякото | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стабилизират изкупната цена на млякото

Стабилизират изкупната цена на млякото

Цената на суровото краве мляко за предходните 7 месеца се понижава. Това е констатирано при направена проверка от земеделското министерство. През месец декември 2011 г. изкупната цена на млякото е била 0,663 лв./кг., докато през месец януари 2012 тя е 0,647 лв./кг. В тази връзка са одобрени пакет от мерки за подобряване ситуацията на пазара на мляко и млечни продукти в страната.
За целта започна обществено обсъждане с представителите на браншовите организации на проект на Регламент на Европейския съюз за договорните отношения в сектора на млякото и млечните продукти. Тъй като в него въвеждането на договорните отношения е доброволно от страна на държавите-членки, мнението на бранша следва да се вземе възможно най-бързо, за да има готов проект за изменение на Закона за прилагането на общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС.

Създадена е работна група за изготвяне на проект на наредба за качеството на млечните продукти. Работната група разписва качествените изисквания към млечните продукти, предлагани на пазара и изискванията за етикетиране на тези продукти. Разписват се условията, при които даден продукт може да носи върху етикета си обозначението „млечен”, както и изискванията за разграничаване на млечни продукти, продукти на млечна основа и продукти, които съдържат в състава си мляко.

Българската агенция по безопасност на храните засилва проверките на млекопреработвателните предприятия, които имат оборудване за производство на продукти с растителни мазнини, както и на складовете, които търгуват с растителни мазнини, влагани в храни. Ще се проверят и всички млекопреработвателни предприятия от Първа категория за изкупуване и преработване на мляко, което не отговаря на категорията им.
Разпоредена е проверка къде се насочва неотговарящото мляко, което се доставя в мандри първа категория, които имат регистрирани сборни млекосъбирателни пунктове за доставка на отговарящо и неотговарящо мляко.

Разширяват се проверките от страна на Техническия инспекторат на Разплащателната агенция, като се включат физически проверки на етапа на транспортирането на млякото, включително и в междинните млекосъбирателни пунктове, както и проверки на изхода не фермите и входа на мандрите за количеството краве мляко, което се изкупува.
Тенденция за намаляване на изкупната цена на кравето мляко се наблюдава и в Европейския съюз като тя започна от месец декември 2011 г. и е с 1,2 % спад в сравнение с месец ноември.

В Унгария среднопретеглената изкупна цена на суровото краве мляко през 2011 година е била 57,40 лв. за 100 кг., през същата година в България тя е била 63,92 лева за 100 кг. Като се добавят и транспортни разходи и печалба за унгарските прекупвачи, цената от 30 лв. за 100 кг. унгарско мляко, не отговаря на ситуацията на пазара на мляко. Същевременно, България като държава-членка на ЕС не може да ограничи или забрани вътреобщностната търговията със суровини и храни.