fbpx Започват тестовете на търговската платформа за електроенергийна борса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Започват тестовете на търговската платформа за електроенергийна борса

Свободният пазар на електроенергия е единствената дългосрочна перспектива за развитие на сектора, каза заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на конференцията „Либерализация на енергийния пазар – какво означава това за бизнеса”.
«През юли започваме да тестваме търговската платформа, а реалната работа по новия пазарен модел трябва да стартира през следващата година”, каза още Добрев. По неговите думи наличието на свободен пазар с достатъчна ликвидност и участие на повече производители би следвало в дългосрочна перспектива да доведе до намаляване на крайната цена на електроенергията.

В момента едва около 27% от търговията в страната се осъществява по изискванията на свободния пазар. Към месец февруари 2011 г. реални сделки на пазара по свободно договорени цени сключват 6-ма производители, 66 потребители и 34-ма търговци на електрическа енергия. Общото количество електрическа енергия, продадено на свободния пазар, е около 1.1 млн. MWh.
Избраният пазарен модел за търговия с електроенергия ще представлява двустранни договори, пазар „Ден напред” –спот пазар, пазар в рамките на деня (Intraday market), пазар на балансираща енергия, пазар на допълнителни и спомагателни услуги и форуърден пазар.
В проекта за изменение на Закона за енергетиката е предвидено администрирането на пазара да се извършва от ЕСО ЕАД по силата на допълнителна лицензия. Отново с измененията в закона ще се промени критерият за определяне на групата „защитени потребители”. Регламентиран е действащ почасов пазар на електрическа енергия, който да обхваща 100% от търгуваната енергия. Доставена е нова информационна система за администриране на пазара. Доставена е търговска платформа за борсова търговия като отделен модул на новата система.