Започват проверки на храните, които се продават по интернет

Започват проверки на храните, които се продават по интернет

Българската агенция по безопасност на храните ще засили проверките на интернет търговията с храните, тъй като са засичани случаи на домашно приготвени храни, които се продават чрез онлайн мрежата. Във връзка с нарасналият интерес към интернет търговията има направено предложение за изменение на закона за храните - Търговия с храни по интернет може да се извършва само от обекти за търговия с храни, регистрирани по реда на този закон. За извършване на търговия с храни по интернет търговецът трябва да разполага с интернет страница, на която е публикувана следната информация:

1. наименование на търговеца;

2. седалище и адрес на управление;

3. адрес на обекта за търговия с храни;

4. номер и дата на удостоверението за регистрация на обекта; 5. описание на видовете храни, посочени в удостоверението по т.4; 6. цена на храните и транспортните разходи.

Други промени гласят, че търговецът трябва писмено да уведоми Областната дирекция по безопасност на храните по местонахождение на обекта за да бъде включен в списък на търговците на храни по интернет. Транспортните средства, с които ще се доставя храната до потребителите трябва да отговарят на изискванията за превоз на храни и да са регистрирани в ОДБХ. Търговецът е длъжен да осигури спазването на всички изисквания за качество и безопасност на доставяните храни. Между търговеца и потребителя се сключва договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 от Закона за защита на потребителите.

Facebook коментари